Hälsa Stockholm 2018

Hälsa på lika villkor – i Sverige och i Stockholms län.

Stockholms läns landsting (numera Region Stockholm) har genomfört enkätundersökningar av befolkningens hälsa och levnadsförhållanden vart fjärde år sedan 1990. I år sker undersökningen i samarbete med Folkhälsomyndigheten, som ansvarar för kartläggningen av folkhälsan på nationell nivå. I slutet av februari och början av mars får nästan 60 000 slumpvis utvalda stockholmare i åldern 16–84 år en inbjudan att delta.

Ger förståelse för hur hälsa kan främjas

Hur ser sjukdomsbördan ut i Stockholms län? Ökar eller minskar olika hälsoproblem? Vilka grupper är mest drabbade? Vilka är orsakerna till vår tids ohälsa? Frågorna är viktiga, exempelvis för att förstå hur hälsan kan främjas, hur skolan ska lyckas ge barn och unga förutsättningar för ett liv i god hälsa, hur individen själv ska kunna påverka sin hälsa och för att planera hälso- och sjukvård efter befolkningens behov.

Ta del av resultaten

Resultaten av undersökningen Hälsa Stockholm 2018 finns presenterade i  Region Stockholms Folkhälsorapport 2019 (pdf) och på Folkhälsokollen.se.

Senast ändrad 2022-09-28

Publicerad: 2018-02-23