Autismspektrumtillstånd bland barn och unga i Stockholms län

Autismspektrumtillstånd är ett samlingsbegrepp för en heterogen grupp neuropsykiatriska tillstånd som kännetecknas av funktionsnedsättningar inom kommunikation, socialt samspel och föreställningsförmåga. 

Förekomsten av diagnostiserade autismspektrumtillstånd (AST) har ökat kraftigt i Stockholms län under senare år. År 2011 hade nästan 7 000 barn (0–17 år) i länet en konstaterad AST. Det motsvarar en ökning på 75 procent i jämförelse med motsvarande antal år 2007.

Hela ökningen förklaras av AST utan samsjuklighet i mental retardation, eftersom förekomsten av AST utan mental retardation mer än fördubblades under perioden. Förekomsten är högst hos tonåringar, av vilka 2,6 procent hade en registrerad AST diagnos år 2011. Det är inte klart vad som ligger bakom den kraftiga ökningen, men en ökad uppmärksamhet kring och kunskap om autism liksom ökade resurser för neuropsykiatriska utredningar spelar troligen en stor roll. Det kan dock inte uteslutas att en sann ökning av förekomsten kan vara en delförklaring. Resultaten har betydelse för planering av vård- och habiliteringsinsatser, liksom av särskilt stöd inom skolväsendet.

Kontaktperson: Christina Dalman