Diabetesförekomsten i Stockholms län 1990-2010

Förekomsten av diabetes ökar i Stockholms län, trots förbättringar inom andra folkhälsoområden. Mekanismen bakom denna utveckling tycks i första hand vara den kraftiga ökningen av övervikt och fetma.

År 1990 hade 2,7 procent av befolkningen diabetes jämfört med 4,6 procent år 2010. Ökningen förklaras av att risken att utveckla diabetes steg under perioden till följd av en kraftigt ökad andel överviktiga, samt av att överlevnaden för personer med diabetes förbättrades.

Diabetesförekomsten kommer sannolikt öka ytterligare över tid till följd av den demografiska utvecklingen och den alltjämt höga andelen överviktiga. Den aktuella livstidsrisken för diabetes i Stockholms län är 28 procent för män och 19 procent för kvinnor.

Resultaten har betydelse för planering av diabetsvården, och understryker behovet av insatser mot övervikt och fetma.

Kontaktperson: Sofia Carlsson