Följsamhet till fysisk aktivitet på recept hos patienter med mild till måttlig depression

Depression är ett stort folkhälsoproblem i Sverige idag och 23 procent av männen och 36 procent av kvinnorna drabbas någon gång i livet.

Fysisk aktivitet har visats vara en effektiv behandling för mild och måttlig depression med positiva effekter på såväl den psykiska som den fysiska hälsan. Metoden är sällan använd; under 2012 var det bara 0,4 av 1000 besök i primärvården som resulterade i Fysisk aktivitet på Recept (FaR), och detta inkluderar alla indikationer såsom diabetes, övervikt med mera.

Trots en effektiv behandlingsform med få biverkningar är kunskapen om följsamheten till fysisk aktivitet på recept hos den som drabbats av depression bristande. Med en tydligare bild av följsamheten och kunskap om man kan förutsäga vad som karakteriserar de personer som har en lägre följsamhet kan stöd och insatser utvecklas för att öka den.

Kontaktperson