En bra utemiljö främjar hälsan bland förskolebarn

En bra utemiljö på förskolan kan locka barn till lek och öka deras fysiska aktivitet, samtidigt som den minskar exponeringen för solens ultravioletta strålar. Med en bra utemiljö är barnen ute och rör på sig mer, får färre koncentrationssvårigheter och sover bättre på natten.

Förskolebarns fysiska aktivitet och risk för överexponering av ultraviolett strålning (UV) från solen är kopplade till utemiljön på förskolan. Barn på förskolor med utemiljöer som uppfyller kriterier ifråga om yta, topografi och vegetation hade mer än 20 procent högre fysisk aktivitet. Det visar en studie från Centrum för epidemilogi och samhällsmedicin.

Grönskan i utemiljön ökar lekens dynamik och minskar den relativa exponeringen för UV med 35–40 procent, jämfört med förskolemiljöer som inte uppfyllde kriterierna. Jämfört med andra barn hade barnen på de förskolor som uppfyllde kriterierna också färre koncentrationssvårigheter och tenderade att sova längre på nätterna.

Kriterierna har börjat tillämpas kommunernas skyddsronder vid upprustning och nybyggnation. Det har lett till mätbara förbättringar i utemiljön och minskade himmelsvyer.