Fortsatt ökning av psykiatrisk vårdkonsumtion bland unga vuxna och flickor i tonåren

En studie baserad på Stockholms läns landstings vårdregister visar att andelen unga personer som vårdats inom psykiatrisk vård har fortsatt att öka även under år 2015.

Ökning inom öppenvården

Ökning har som tidigare presenterats kunnat ses under en rad år. Det är framför allt inom öppenvården ökningen skett. Andelsmässigt är ökningen störst bland de unga, 13-17 år och 18-24 åringarna. För 13-17- åriga pojkar kan man notera en avstannande trend de senaste åren. Däremot ser man att för övriga unga grupper, tonårsflickor och unga vuxna fortsätter ökningen under hela tidsperioden fram till och med år 2015.

Flera faktorer bakom

Enligt studien är orsakerna till ökningen oklara, och sannolikt ligger en kombination av flera faktorer bakom förklaringen. Det kan till exempel handla om ökade krav i samhället, förbättrad tillgänglighet till vård och mindre stigmatisering av psykisk ohälsa.