Sociala skillnader i vårdkonsumtion

Analyser av öppenvårdsdata tyder på att det finns sociala skillnader i vårdkonsumtion i Stockholms län. I relation till behov uppsöker lägre inkomstgrupper inte öppenvård i samma utsträckning som högre inkomstgrupper.

Hälso- och sjukvårdslagens mål är "en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen", där de med större behov ska prioriteras framför de med mindre behov. Hälsan är ojämlikt fördelad i befolkningen och följer en social gradient med gradvis sämre hälsa med fallande socioekonomisk position. Detta borde enligt hälso- och sjukvårdlagens intentioner följas av motsvarande högre konsumtion av vård med fallande socioekonomisk position. Det är dock inte en självklarhet att upplevt behov av vård resulterar i motsvarande konsumtion av vård. Tidigare studier har visat att individer med lägre socioekonomisk position i högre utsträckning än individer med hög socioekonomisk position avstår från att söka vård trots upplevt behov. I denna studie har öppenvårdsdata analyserats för att undersöka om det finns sociala skillnader

Det är svårt att objektivt mäta vårdbehov, men i denna studie har individernas upplevda hälsotillstånd använts som en indikation på deras vårdbehov. Registerdata för sjukvårdskonsumtion och sociodemografiska faktorer har kombinerats med enkätdata där vi har haft tillgång till självrapporterade uppgifter om hälsotillstånd. Utifrån dessa uppgifter har sociala skillnader i vårdkonsumtion kunnat analyseras med hänsyn tagen till skillnader i behov av vård.

 

Kontaktperson: Janne Agerholm