Ätstörningar, störda ätbeteenden och hälsa

En ny studie visar att var femte kvinna och var sjuttonde man i länet tröstäter. Tröstätande är kopplat till psykisk ohälsa och övervikt och fetma.

Inom ramen för projektet studeras förekomsten av störda ätbeteenden för vilka man inte har sökt vård, diagnosticerade ätstörningar och relaterade hälsoproblem. Dessutom undersöks familjeförhållanden och sociala aspekter i relation till olika sorters ätstörningar. Till grund för undersökningarna ligger Stockholms läns landstings folkhälsoenkäter och registeruppgifter.

I de olika materialen kombineras självrapporterade uppgifter kring matvanor, ätbeteenden och kroppsuppfattning med registerdata kring demografiska och sociala förhållanden, samt mer kliniska data med information om vård för olika psykiska problem. Fördjupade kunskaper om olika riskfaktorer för ätstörningar är viktiga både vad gäller prevention och tidig behandling av dessa allvarliga sjukdomar.

Faktablad: Tröstätande är kopplat till övervikt och psykisk ohälsa

En ny studie visar att var femte kvinna och var sjuttonde man i länet tröstäter. Tröstätande är kopplat till psykisk ohälsa och övervikt och fetma.

Emotionellt ätande, eller ”tröstätande” är tydligt kopplat till fetma och övervikt. Det visar analyser baserade på enkätsvar insamlade under år 2010 som omfattar mer än 40 000 invånare över 18 år i Stockholms län.