Vad fungerar för att förebygga mobbing

Skolmobbning kan förebyggas och befintliga mobbningsförebyggande program är en effektiv metod för detta ändamål – det visar en av de största utvärderingar av antimobbningsprogram som hittills har gjorts.

Programmen fungerar dock olika bra beroende på vilka beståndsdelar som de kännetecknas av. Föräldrautbildning, ökad tillsyn av skolgårdar och disciplinära åtgärder har visat sig vara de mest effektiva komponenterna av antimobbningsprogram. Huruvida effekterna av de verksamma komponenterna kvarstår, om de skulle användas fristående från de program som de ursprungligen kommer ifrån, är outforskat. Detta talar för att programtrohet bör eftersträvas.

Kontaktperson: Nina Åsbring