Alkoholutvecklingen i Stockholms län 2004-2012

Den här rapporten beskriver utvecklingen av alkoholkonsumtionen i Stockholms län från år 2004 fram till år 2012. 

Efter EU-anslutningen nådde alkoholkonsumtionen i Sverige en toppnivå år 2004. Siffrorna här visar att alkohol­konsumtionen i länet minskade efter toppåret i alla åldergrupper, med undantag för den äldsta där konsumtionen ökade. Men trots oförändrad tillgänglighet och minskad kon­sumtion har de negativa effekterna av alkoholbruket ökat, framför allt ses en ökning av den alkoholrelaterade slutenvården. Något som har direkta återverkningar för lands­tinget i form av ökade vårdkostnader. Detta är en utveckling som tidigare har varit mest framträdande bland de yngsta men som nu verkar ha blivit mer allmän.

Arbetet med att identifiera bakomliggande orsaker till detta scenario kommer att fort­sätta. Att det finns ett behov att studera den fortsatta utvecklingen är också uppenbart. Intressant är också frågan i vilken mån det är alla de åtgärder och insatser som gjorts från landstingets sida som kan tänkas ligga bakom konsumtionsminskningen. Detta är viktigt inte minst därför att alkoholkonsumtionen är en av de viktigaste bestämmelse­faktorerna för folkhälsan i länet. Åtgärder riktade mot hälsobeteenden hos länets befolkning kommer även fortsättningsvis att vara ett högintressant område för framtida insatser.

Kontaktperson