Att uppmärksamma våld i nära relationer

Barn som växer upp med våld i nära relationer har högre risk för ohälsa och/eller att själv bli offer eller förövare som vuxna. Därför har barnhälsovården i Stockholms läns landsting drivit ett pilotprojekt för att upptäcka de familjer där våld förekommer.

Barnhälsovården, som träffar alla barn i åldrarna 0-6 år, har en unik möjlighet att uppmärksamma barn som är utsatta för våld i nära relationer. Enligt Socialtjänstlagen har anställda inom hälso- och sjukvård anmälningsplikt till socialtjänsten om misstankar finns om att barn far illa. Men det är långt från alla barn och familjer som uppmärksammas och får hjälp.

I barnhälsovårdens pilotprojekt om att uppmärksamma våld i nära relationer har sjuksköterskor på Barnhälsovårdscentraler, BVC, inom Stockholms läns landsting arbetat fram olika sätt att ta upp frågor om våld i möten med nyblivna föräldrar.

Utvärderingen av pilotprojektet visar att ett gemensamt hinder för sjuksköterskorna att såväl informera, ställa frågor och diskutera våld i nära relationer är tidsbrist. Det är mycket som ska hinnas med vid mötena med föräldrarna och det måste finnas tid att prata om frågorna om våld. Om en förälder svarar jakande på förekomst av våld måste sjuksköterskan också ha tidsutrymme för att följa upp svaret och eventuellt vidta åtgärder. Att sjuksköterskorna upplevde det som obekvämt att ställa frågor om våld till föräldrarna var något som försvann med tiden, under projektets gång.