Barn och ungdomars kontakt med vården

Det finns stora skillnader mellan hur olika grupper av barn och ungdomar har kontakt med vården, samtidigt som mönstren varierar mellan olika typer av vård. Det visar en ny rapport från Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin.

Studien visar på barn och ungdomars kontakt med sjukvården och är baserad på data bland barn och ungdomar i åldern 0-19 år i Stockholms län under 2011. Rapporten är en uppföljning av tidigare rapporter som visar mönstren för hur sjukvårdskontakter ser ut och har förändrats.

För små barn i åldern 0-1 år är sjukvårdskostnader och slutenvård högst, där somatisk specialistvård svarar för den största delen. Med undantag av psykiatri är mönstret i stort sett likadant för alla vårdgrenar, där vårdkostnader och vård successivt avtar fram till 8-10 års ålder, för att därefter stiga igen. Antalet vårdbesök och sjukvårdskostnader inom psykiatri är högst bland tonåringar.

Sammantaget finns det tydliga skillnader gällande vårdbesök och vårdkostnader hos barn och ungdomar med avseende på ålder, föräldrars utbildningsnivå, boendeform och familjetyp, men i något varierande omfattning beroende på vårdgren, vårdform och bakgrundsfaktor.

 

Kontaktperson: Anders Walander