Cannabis i Stockholms län - Konsumtion och konsekvenser

Cannabisanvändning kan kopplas till flera psykiska och somatiska sjukdomar, visar en undersökning från Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, CES, Stockholms läns landsting. Om ohälsan är en konsekvens av eller orsak till cannabisbruket är oklart men resultaten manar likväl till försiktighet. 

Frågor kring cannabis och dess hälsoeffekter är mycket omdebatterade. Även om Uruguay och flera stater i USA har beslutat om legalisering av cannabis så finns det en medvetenhet om negativa hälsoeffekter, speciellt bland unga, och försäljningen är därför reglerad. I Europa finns krafter som menar att hälsoeffekterna av cannabis är långt mindre än dem av alkohol och att drogen bör legaliseras. Allt fler ungdomar i Sverige idag tror att cannabisrökning inte är förenat med några risker.

Under senare år har kunskapen ökat om effekten av cannabis på psykisk sjukdom. Flera av de stora studierna inom området har gjorts vid Karolinska Institutet och Stockholms läns landsting. De har fått spridning i den vetenskapliga litteraturen. Men det är angeläget att denna kunskap också görs tillgänglig för en vidare krets i Sverige.

Omfattningen av cannabisbruk i befolkningen är inte lätt att få kunskap om. När det gäller alkohol finns uppgifter från surveyundersökningar och vårdregister som tillsammans ger en ganska god uppfattning om alkoholvanor i befolkningen. Det är betydligt svårare att få kunskap om utbredningen av cannabisbruk. Skolundersökningar som görs i likartad form i många europeiska länder har visat att bruket av cannabis är betydligt lägre i Sverige än i flertalet andra europeiska länder. Men många menar att cannabisbruk ökar bland ungdomar, samtidigt som bruk av alkohol minskar. Stockholms läns landsting har vid flera tillfällen ställt frågor om cannabisbruk i Folkhälsoenkäten och det är angeläget att redovisa resultat från dessa. 

I denna rapport redovisas utvecklingen av cannabisanvändningen bland unga och vuxna i länet från år 2000 fram till år 2012. Vidare presenteras en aktuell kunskapsöversikt om hälsoeffekterna av cannabis. Rapporten bör vara av intresse för alla som arbetar med frågor rörande ungdomar och droger.

Kontaktpersoner: 
Anna-Karin Danielsson, tel. 08-524 82 279
Peter Allebeck, tel. 08-524 80 172