Datakällor om barns längd och vikt i skolan

Rapporten beskriver nuläget gällande befintliga datakällor och system för insamling av skolbarns längd och vikt. 

Ett viktigt och traditionellt sätt att få kunskap om barns hälsotillstånd är uppgifter om barns längd och vikt från elevhälsan. Ett regionalt eller nationellt register av god kvalitet över barns längd, vikt och därmed kroppsmasseindex (BMI) skulle möjliggöra epidemiologisk bevakning av tidstrender samt sociala och geografiska skillnader. Detta förutsätter dock att felkällor kan identifieras och hanteras.

Ett nationellt personregister över barns längd och vikt har diskuterats under lång tid men är förenat med tekniska och etiska frågeställningar. Kvalitetsregister är ett alternativ som kan bli verklighet de närmaste åren åtminstone inom barnhälsovården. Den här rapporten beskriver nuläget gällande befintliga datakällor och system för insamling av skolbarns längd och vikt. Data från hälsosamtal inom elevhälsan berörs också.

Kontaktperson: Helena Bjermo
ISBN: 978-91-87691-14-0