Folkhälsoarbete i Stockholms län

Stockholms läns landsting, SLL, är medlemmar i nätverket Healthy Cities. I uppdraget, som koordineras av Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, CES, ingår att rapportera om vad som sker i regionen av betydelse för befolkningens hälsa.

Healthy Cities arbetar för att göra hälsa till en central fråga för städernas politiska och sociala dagordning och genom att skapa en stark rörelse för folkhälsa på lokal nivå. Ett av målen med Healthy Cities är också att sprida kunskap om det arbete som pågår genom att utbyta erfarenhet och skapa möjligheter för lärande.

Rapporten lyfter fram och ger en kort beskrivning av inrapporterade projekt som ger uttryck för ambitionen med Healthy Cities. De projekt och aktiviteter som beskrivs i rapporten är från olika verksamheter i Stockholms län med fokus på bland annat hälsosam livsstil, vårdande och stödjande miljöer och hälsosam stadsmiljö och stadsplanering.

Stockholms läns landsting är medlem i Världshälsoorganisationen WHO:s nätverk Healthy Cities och det arbetet koordineras från CES. I uppdraget ingår att årligen rapportera till WHO (World Health Organization) med exempel på vad som sker i regionen av betydelse för befolkningens hälsa.

Kontaktperson: Maria Wikland