Geografiska variationer i fetma och övervikt inom Stockholms län

Rapporten beskriver geografiska skillnader i matvanor och fysisk aktivitet inom Stockholms län samt hur dessa samvarierar med förekomst av övervikt och fetma på kommun- och stadsdelsnivå.

Stockholms läns landsting genomförde 2010 en folkhälsoenkätundersökning. Resultat från denna har bland annat presenterats i en folkhälsorapport och flera underlagsrapporter. Inte oväntat sågs stora skillnader i hälsa mellan olika kommuner i länet. Bland annat var den förväntade livslängden betydligt lägre i socialt och ekonomiskt utsatta områden. Även stora geografiska skillnader fanns i förekomst av övervikt och fetma.