Levnadsvanefrågor i patientenkäter i Stockholms läns landsting

Allt fler som besöker vården får frågor om sina levnadsvanor. 

I samband med att allt fler vårdgrenar inkluderas i Vårdvalet och man, inom dessa vårdgrenar, övergår till att använda de nationella patientenkäterna förefaller trenden vara att fler och fler av de patientenkäter som används i Stockholms läns landsting (SLL) successivt kommer att innehålla frågor om levnadsvanorna fysisk aktivitet, matvanor, tobaksbruk samt riskbruk av alkohol. 

Omkring 38 procent (15 av 39) av patientenkäterna till vuxna i SLL innehåller frågor om levnadsvanor. Nationella patientenkäter till vuxna innehåller i allmänhet frågor om levnadsvanor medan det är vanligare att patientenkäter exklusiva för SLL mätning ej innehåller levnadsvanefrågor.

Andelen vuxna patienter inom olika vårdgrenar som svarat jakande på frågan om huruvida de tillfrågats om levnadsvanor i samband med besök i hälso- och sjukvården (senaste besök - alternativt besök senaste halvåret) varierar mellan 13–63 procent. Utifrån de vårdområden som undersökts 2012 förefaller genomgående färre kvinnor än män ha blivit tillfrågade av levnadsvanor.

Kontaktperson