Livsvillkor, levnadsvanor och hälsa i Stockholms län

Stockholms läns landsting beskriver här för andra gången hur folkhälsoläget varierar mellan länets olika kommuner och stadsdelar. Den visar alltjämt på stora skillnader i livsvillkor, levnadsvanor och hälsotillstånd – och hur de till stor del drivs av olikheter i socioekonomiska förhållanden för respektive befolkning.

Resultaten understryker därmed vikten av politisk samling på alla nivåer för ett intensifierat och riktat hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete. Rapporten är utarbetad av experter i socialmedicin vid Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin. Vi hoppas att den ska vara ett underlag för beslutsfattare med inflytande över människors livsvillkor, och ett inspel i samhällsdebatten för en god och jämlik hälsa.

Kontaktperson: Bo Burström
ISBN: 978-91-87691-07-2