Med träning och kvalitetssäkring kan man uppnå och behålla kompetens i Motiverande samtal

De flesta rådgivare på Alkohollinjen uppnår minst grundläggande kompetens i samtalsmetoden Motiverande samtal (MI) redan under utbildningen. Dessutom fortsätter de att upprätthålla och utveckla sin MI-kompetens även i den ordinarie verksamheten. Det visar Centrum för epidemiologi och samhällsmedicins nya fallstudie av Alkohollinjen.

Den som vill förändra sina levnadsvanor eller andra beteenden har störst möjlighet att lyckas om motivationen och tilltron till den egna förmågan att genomföra och bibehålla förändringen är stark. Ibland behöver man få hjälp av någon utomstående i denna process, och då har Motiverande samtal i många studier och i olika sammanhang visat sig vara en väl fungerande metod.

Den behandlare som vill uppnå baskompetens i MI bedöms idag behöva gå en grundutbildning med teori, rollspel och övningar. För att uppnå skicklighet i MI krävs dessutom fördjupningsutbildning. För att kunna upprätthålla och utveckla sin MI-kompetens krävs löpande handledning utifrån observationer av det egna arbetet, exempelvis genom att spela in samtal vilkas innehåll kvalitetssäkras utifrån samtalskodningsmanualen ”Motivational Interviewing Treatment Integrity Manual” (MITI).

I rapporten ”Kvalitetssäkring av Motiverande samtal (MI) – under utbildning och i ordinarie verksamhet” har rådgivare på Alkohollinjen utbildade 2006–2013 följts i sin rådgivning också i den ordinarie verksamheten 2007–2014. Följande resultat presenteras:

  • De flesta rådgivare har redan efter genomgången utbildning uppnått minst grundläggande kompetens i MI.
  • Kompetensen upprätthålls genom att rådgivare även i ordinarie verksamhet får handledning som baseras på inspelade samtal som bedömts enligt MITI.
  • Det enda kompetensmått som ofta legat under referensvärdet för grundkompetens också i den ordinarie verksamheten är andelen MI-oförenliga yttranden.

Alkohollinjen erbjuder stöd för dem som vill förändra sina alkoholvanor samt för anhöriga till personer med alkoholproblem. Sedan verksamheten startade har kvalitetssäkring av rådgivarnas MI-kompetens prioriterats högt. Inspelade samtal har därför MITI-kodats både under grundutbildning och i den ordinarie verksamheten. Dessutom bygger den regelbundet återkommande handledningen på inspelade och MITI-kodade samtal.