Stora skillnader i sjukdomsförekomst inom Stockholms län

Det finns påtagliga områdesskillnader i livsvillkor, levnadsvanor och hälsa i Stockholms län som delvis förklaras av skillnader i befolkningens socioekonomiska sammansättning. Låg utbildning, arbetslöshet och låg inkomst är förenat med ökad risk för sjuklighet.

Hälsan är ojämnt fördelad i befolkningen. Tidigare rapporter har visat påtagliga skillnader i livsvillkor, levnadsvanor och hälsa i Stockholms län, till nackdel för befolkningen i så kallade socialt och ekonomiskt utsatta bostadsområden. Detta förklaras till stor del av att andelen av befolkningen i dessa områden med kort utbildning, låg inkomst, saknar arbete, eller mottager ekonomiskt bistånd – faktorer som är förknippade med sämre hälsa – är högre än länet i stort. En större andel av befolkningen i socialt och ekonomiskt utsatta områden är födda utanför Sverige.

Ökande skillnader

Hälsa och förväntad livslängd förbättras i de flesta områden i Stockholms län.men på senare tid har ökande skillnader mellan socialt och ekonomiskt utsatta områden och övriga länet observerats, bland annat vad gäller förväntad livslängd, till nackdel för befolkningen i socialt och ekonomiskt utsatta områden.

Rapporten baseras på vårdkonsumtionsdata samt data från befolkningsregistret och inkluderar samtliga individer som varit folkbokförda inom länet under perioden 2006–2011. De sjukdomar som inkluderas är högt blodtryck, diabetes, kronisk obstruktiv lungsjukdom, akut hjärtinfarkt, stroke, depression samt psykos.
Högt blodtryck, diabetes, kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL), akut hjärtinfarkt och psykos var vanligare förekommande i i socioekonomisk utsatta områden jämfört med övriga länet i samtliga åldrar.

En god hälsa på lika villkor

Arbete för att minska skillnader i hälsa omfattar olika typer av insatser, såväl breda insatser riktade mot hälsans bestämningsfaktorer som specifika insatser från hälso- och sjukvården i hälsofrämjande, sjukdomsförebyggande och behandlande syfte. Hälso- och sjukvårdslagens mål är ”… en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen” samt att de med större behov av vård ska prioriteras framför de med mindre behov.