Områdesskillnader i undvikbar slutenvård i Stockholms län 2008-2011

Dagens hälso- och sjukvård är mångfacetterad och komplex. Verksamheten i primärvården och öppen- och slutenvård måste drivas på ett sådant sätt att alla patienter får rätt vård vid rätt tidpunkt. 

Patienterna har rätt att få en likvärdig sjukvård oavsett var de bor och oavsett ålder, kön och socioekonomiska förhållanden. Rapporten är utarbetad av experter i socialmedicin vid Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES). Den ingår i ett uppdrag från Hälso- och sjukvårdsförvaltningen om vårdbehov och vårdkonsumtion i Stockholms län, som en uppföljning av Hälso- och sjukvårdslagens intentioner om god och jämlik vård.

Analyserna på befolkningen i Stockholms län visar att det finns påtagliga skillnader i undvikbar slutenvård mellan olika befolkningsgrupper och beroende på var i länet man är bosatt. Måttet undvikbar slutenvård inkluderar ett antal diagnoser för vilka sjuk-husinläggningar skulle kunna undvikas om vård ges i en öppen form vid rätt tidpunkt. Undvikbar slutenvård är vanligare i områden med lägre medianinkomst än i områden med högre medianinkomst. Resultaten talar för att primärvården i områden med lägre medianinkomst bör förstärkas. Vi hoppas att rapporten används som underlag för beslutsfattare på alla nivåer och att den bidrar till diskussionen för att minska sociala och geografiska skillnader i undvikbar slutenvård.

Kontaktperson: Diana Corman
ISSN: 978-91-87691-09-6