Tobakspolicy i skolan - En interventionsstudie

Vad är en policy mot tobak i skolan? Behövs verkligen regler om tobak i skolan när befintliga lagar är så tydliga? Rapporten belyser frågeställningar kring tobakspolicy i skolan och hur det tobakspreventiva arbetet i skolan kan utvecklas.

Vi vet att insatser som påverkar miljön där individer gör sina livsval kan vara mycket kostnadseffektiva i att främja goda levnadsvanor. Insatser som berör skolans sociala och pedagogiska normer (policy) har därför potential att förebygga tobaksbruk hos unga. I de flesta skolor har man länge haft "rökfrihet" på agendan, men begreppet "tobakspolicy" är långt ifrån etablerat och okontroversiellt.

Behövs regler om tobak i skolan? Vad är en policy mot tobak i skolan? Behövs verkligen regler om tobak i skolan när befintliga lagar är så pass tydliga? Hur pass effektiv är en tobakspolicy i att förhindra ungdomars tobaksbruk? Ska man inkludera snusförbud i en policy på skolnivå? Måste regler åldersanpassas? Vad tycker eleverna själva? Dessa frågor belyses i föreliggande rapport. Den bygger på tre studier vilka syftade till att kartlägga betydelse, genomförbarhet och möjliga effekter på elevernas beteende av en tobakspolicy i skolan.

Kontaktperson: Rosaria Galanti
ISBN: 978-91-87691-08-9