Begränsad kunskap kring våld i nära relationer inom vuxenpsykiatrin

Den samlade kunskapen om hur vuxenpsykiatrin bäst kan uppmärksamma våld i nära relationer är begränsad. Det visar en delrapport som är en fördjupning av en tidigare kartläggning.

Delrapporten beskriver kunskap, rutiner och behov kring upptäckt och bemötande av våld i nära relationer inom vuxenpsykiatriska verksamheter i Stockholms läns landsting. Delrapporten är en fördjupning av en tidigare kartläggning av hur hälso- och sjukvården uppmärksammar och bemöter våld i nära relationer som i sin tur bygger på en enkätundersökning bland 1647 personer inom olika vårdområden och verksamheter (varav 127 personer tillhör vuxenpsykiatrin).

I delrapporten presenteras svaren från vuxenpsykiatrins personal i jämförelse med svaren från personal inom landstingets övriga vårdområden. Bland annat framkommer följande:

  • Utbildning, fortbildning och kunskap om våld i nära relationer är högre inom vuxenpsykiatrin än inom övriga delar av landstinget, men endast cirka en tredjedel av personalen inom vuxenpsykiatrin har ut- eller fortbildning i området.
  • Det råder brist på skriftliga rutiner för hur personalen ska bemöta personer som är utsatta får våld i nära relationer samt brist på skriftliga rutiner för att hänvisa personer som utövar våld i nära relationer.
  • Cirka hälften av personalen inom vuxenpsykiatrin uppger att de träffar personer som söker vård på grund av våld i nära relationer eller personer som söker vård för annan orsak men där det framkommer våldsutsatthet.
  • Runt två tredjedelar av personalen uppger att de saknar stödresurser för att kunna bemöta våld i nära relationer som exempelvis en lista med hänvisning till hjälp, övergripande riktlinjer och lokala skriftliga rutiner.
  • Majoriteten av personalen inom vuxenpsykiatrin uppger att de har behov av utbildningsinsatser för att öka kunskapen om specifika målgruper som personer som utövar våld i nära relationer, personer som är utsatta för hedersrelaterat våld et cetera.

Resultaten kan användas som diskussionsunderlag i samband med arbetsplatsträffar och studiedagar samt som hjälpmedel i planeringen av det fortsatta arbetet med att uppmärksamma våld i nära relationer.

Kontaktperson