Region Stockholm har fått en ny folkhälsopolicy

Region Stockholm har fått en ny folkhälsopolicy som innebär att alla nämnder och bolag tar ansvar och bidrar till förstärkt arbete för att förbättra hälsan och minska hälsoklyftorna inom länet.

Den nya folkhälsopolicyn med underrubriken ”God hälsa och minskade hälsoklyftor i befolkningen” antogs av regionfullmäktige i november. Policyn involverar alla verksamheter inom Region Stockholm att ta ansvar för en bättre och mer jämnt fördelad folkhälsa i länet.

Det innebär bland annat att alla nämnder och bolag i sitt arbete med verksamhetsplanering beaktar ett folkhälsoperspektiv enligt policyns fyra styrande principer:

  • Region Stockholm integrerar kunskap om folkhälsa i ledning och styrning.
  • Hälso- och sjukvård och tandvård arbetar hälsofrämjande och förebyggande med fokus på dem med störst behov.
  • Regional utvecklingsplanering, kollektivtrafik och stöd till kultur- och föreningsliv bidrar till strukturella förutsättningar för god och jämlik hälsa.
  • Region Stockholm är en samlande kraft i länets folkhälsoarbete.

Publicerad 2021-11-25

Folkhälsopolicy

God hälsa och minskade hälsoklyftor i befolkningen