Populärt att lära sig implementera med CES metodstöd

Sedan 2014 erbjuder Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) metodstöd i implementering. Under fyra kurstillfällen får verksamheter lära sig hur de framgångsrikt realiserar en förändring i sin organisation – ett nytt arbetssätt eller delar av en handlingsplan till exempel. Kursen är både framtagen och ledd av implementeringsexperter på CES, och form och innehåll grundar sig på evidensbaserade metoder.

Verksamheter utvecklas ständigt med nya riktlinjer och arbetssätt som tillkommer och byts ut. Men att i praktiken realisera en förändring kan vara svårt om man saknar rätt metoder. Med anledning av detta erbjuder man på CES ett metodstöd i implementering som ger organisationer de verktyg som behövs. 

Kunskap som går att återvinna

CES metodstöd består av fyra workshoppar som innehåller både föreläsningar och praktiskt arbete. Deltagarna lär sig bland annat att använda kunskaper om beteendeförändring som verktyg för implementering. De lär sig att analysera olika behov och eventuella hinder, identifiera lämpliga aktiviteter samt hur man utvärderar ett implementeringsarbete. Kunskapen de tillägnar sig kan användas om och om igen.

– Har du lärt dig hur man använder en spade kan du gräva var som helst. Samma gäller vårt metodstöd som är tillämpbart i alla typer av implementeringsfrågor, stort som smått, säger Mårten Åhström, handläggare vid enheten för implementering och utvärdering på CES, och utbildare i metodstöd.


Aktivt deltagande och samarbete krävs

Metodstödet vänder sig i första hand till Stockholms läns landstings verksamheter men även till länets kommuner. För att gå kursen krävs att ett konkret implementeringsbehov finns. Det kan vara ett scenario där en metod, ett arbetssätt eller ett styrande dokument ska realiseras i organisationen. Dessutom krävs att en chef tillsammans med två eller tre medarbetare deltar.

– Ett framgångsrikt förändringsarbete förutsätter aktivt deltagande och samarbete mellan chefer och kollegor inom organisationen, poängterar Mårten Åhström.

Under metodstödets gång får deltagarna arbeta med sitt eget scenario och på så sätt direkt tillämpa teoretisk kunskap från kursen i praktiken. Kunskapsutbyte med andra verksamheter är också en viktig del i metodstödet.


Metoder med vetenskaplig evidens

Det är enheten för implementering och utvärdering vid CES som erbjuder utbildningen de själva utvecklat utifrån kunskap och metoder som vilar på vetenskaplig evidens. Medarbetare på enheten deltar med stort engagemang i kursens workshoppar och vägleder deltagarna i sitt implementeringsarbete. Även mellan kurstillfällena har deltagande verksamheter möjlighet att få stöd från enheten på CES.

– Vi tycker att det är lika roligt som det är viktigt och hoppas såklart att fler ska bli varse om att den här typen av stöd och kunskap finns att hämta, säger Mårten Åhström.

Metodstödet har erbjudits och utvecklats sedan 2014, och kommer fortsätta ges så länge behovet finns. Anmälan till våren 2019 har öppnat med sista anmälningsdag 30 november.

Läs mer 

För mer information om metodstödets innehåll, vad man lär sig och hur anmälan görs – besök kurssidan under fliken ”utbildningar” eller använd länken till höger.

Publicerad 2018-10-29