Vår verksamhet

Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) arbetar, tillsammans med andra verksamheter inom Region Stockholm, för att länets invånare ska få en bättre hälsa.

Det handlar om att öka förutsättningarna för en god livskvalitet för alla som bor i länet. Till grund för folkhälsoarbetet ligger Region Stockholms folkhälsopolicy.

Region Stockholms folkhälsopolicy

Region Stockholm ska verka för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen.

Region Stockholms folkhälsopolicy (Policy folkhälsa 2017–2021) antogs 2017 av dåvarande landstingsfullmäktige. Den ger Region Stockholms verksamheter en gemensam utgångspunkt i det hälsofrämjande arbetet.

Policyn utgår från de nationella folkhälsomålen samt hälsoläget i Stockholms län. Det övergripande målet är en god och jämlik hälsa för alla invånare i länet. 

Policyn har fem delmål:

  • Goda livsvillkor: Ojämlikhet i hälsa ska minska.
  • God miljö: Den miljörelaterade hälsan ska förbättras.
  • Goda arbetsförhållanden: Den arbetsrelaterade hälsan ska förbättras.
  • Hälsosamma levnadsvanor: Förutsättningarna för goda levnadsvanor ska förbättras och ohälsa på grund av livsstil ska minska.
  • God psykisk hälsa: Den psykiska ohälsan ska minska.

Folkhälsorapport – Region Stockholm

Vi vet att olika faktorer som exempelvis miljö, levnadsvanor och relationer kan ha stor betydelse för vår hälsa. Vart fjärde år kartlägger Region Stockholm dessa faktorer med den så kallade Folkhälsoenkäten. Enkäten skickas till en stor del av befolkningen, och resultaten presenteras i en folkhälsorapport som CES producerar och publicerar med fyra års intervall.

Den senaste folkhälsorapporten kom ut 2019. Rapporten fokuserar på de sjukdomar, skador och riskfaktorer som hade störst betydelse för sjukdomsbördan i Stockholms län.

Rapporten bygger på enkätundersökningen Hälsa Stockholm som under våren 2018 skickades ut till 60 000 slumpvis utvalda stockholmare i åldrarna 16–84 år.