Folkhälsorapporten

Region Stockholms folkhälsorapport ges ut vart fjärde år och visar på hälsoläget och folkhälsans utmaningar och möjligheter i Stockholms län. Rapporten ges ut av Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES).

Hur ser sjukdomsbördan ut i Stockholms län? Ökar eller minskar olika hälsoproblem? Vilka grupper är mest drabbade? Vilka är orsakerna till vår tids ohälsa? Frågorna är viktiga, exempelvis för att förstå hur hälsan kan främjas, hur skolan ska lyckas ge barn och unga förutsättningar för ett liv i god hälsa, hur individen själv ska kunna påverka sin hälsa och för att planera hälso- och sjukvård efter befolkningens behov.

Nionde folkhälsorapporten gavs ut 2019 

Vart fjärde år ger Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) vid Region Stockholm ut en folkhälsorapport. Syftet är att informera om det aktuella folkhälsoläget och om folkhälsoutvecklingen över tid i Stockholms län. 

2019 års folkhälsorapport är den nionde som ges ut av Region Stockholm (tidigare Stockholms läns landsting).

Rapporten bygger på enkätundersökningen Hälsa Stockholm som under våren 2018 skickades ut till 60 000 slumpvis utvalda stockholmare i åldrarna 16–84 år.

Läs Folkhälsorapport 2019

Folkhälsorapport 2019 lanserades 25 november 2019 och du kan läsa den, och tidigare rapporter, på folkhalsorapportstockholm.se >>