Våra ämnesområden

Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) arbetar hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande för att bidra till en god och jämlik hälsa. Vi arbetar inom en rad olika ämnesområden. 

En god och jämlik hälsa

I Region Stockholms folkhälsopolicy (Policy folkhälsa 2017–2021) är det övergripande målet "en god och jämlik hälsa". Det innebär att alla invånare har rätt att må bra – oavsett kön, födelseland, socioekonomiska faktorer (utbildning, arbete och ekonomi) eller bostadsort.

CES arbetar med socialepidemiologisk bevakning av hälsa, hälsans bestämningsfaktorer samt konsekvenser av sjukdom och ohälsa i befolkningen, med hänsyn till klass, kön, genus och födelseland.

Epidemiologisk bevakning och behovsanalys

CES bedriver epidemiologisk bevakning med fokus på folksjukdomar i Stockholms län. Att samla in och kartlägga orsaker till sjuklighet är en del av vårt uppdrag. Vart fjärde år genomför vi Stockholms läns folkhälsoenkäter samt de longitudinella undersökningarna och presenterar resultaten i en folkhälsorapport. 

Levnadsvanor

Levnadsvanor grundas i ung ålder, redan av föräldrarna eller i början av barnets liv. Därför är det viktigt att tidigt arbeta för goda vanor hos barn och unga eftersom dessa ofta följer med genom livet.

För att nå barn och unga arbetar CES med stöd till bland annat mödrahälsovården, barnahälsovården, förskola och skola. Andra insatser som görs är att främja psykisk hälsa, minska våld i nära relationer, främja goda matvanor och fysisk aktivitet samt minska förekomsten av övervikt bland barn, unga och gravida kvinnor.

Ett annat område är tobaksprevention. Rökning kan orsaka många olika sjukdomar. Därför arbetar vi med att förebygga rökning.

Vi samordnar tobakspreventivt arbete i Region Stockholm genom projektet Uppdrag tobaksprevention Stockholm. Och vi driver den nationella stödtelefonlinjen Sluta-Röka-Linjen, utbildar vårdpersonal och driver nätverksarbete.

Implementering och utvärdering

Ny kunskap, grundad på såväl erfarenhet som forskning, innebär att hälso- och sjukvård kan utvecklas med nya metoder och arbetssätt. En god implementering, det vill säga införande av nya arbetssätt och metoder, handlar om att på ett effektivt sätt förbättra hälso- och sjukvårdens prestanda.

CES ger stöd till implementering av evidensbaserade metoder, policydokument, riktlinjer och handlingsprogram. Vi erbjuder expertstöd till projektledare och beslutfattare både inom och utanför den egna organisationen kring utvärdering, utveckling och testning av nya hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande program eller metoder.

Psykisk hälsa

En god psykisk hälsa är en förutsättning för en god livskvalitet och för att vardagslivet ska fungera på ett bra sätt.

Att nå en jämlik psykisk hälsa i befolkningen är ett folkhälsomål. Det handlar bland annat om en jämlik psykisk hälsa mellan könen, olika åldersgrupper och mellan personer med olika etnisk bakgrund och med olika socioekonomiska förutsättningar.