Om CES

Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) bidrar till en god och jämlik hälsa för befolkningen i Stockholms län genom kunskapsutveckling och kunskapsspridning.

Vi bedriver folkhälsovetenskaplig forskning och utbildning samt strategiskt folkhälsoarbete. I detta ingår att vi

  • producerar högkvalitativa analyser och policyrekommendationer om hälsoläget i regionen, orsaker till sjukdom och ohälsa, och om hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser
  • ger stöd till effektiv resursanvändning och tillämpning av evidensbaserade metoder i vården och andra välfärdsverksamheter.

Genom webbplatsen Folkhälsoguiden arbetar vi med kunskapsspridning främst för de som arbetar med folkhälsofrågor i Stockholms län. Vi erbjuder även telefonbaserat individstöd genom Sluta-röka-linjen, samt står bakom SkolmatSverige, ett webbaserat verktyg för att mäta skolmåltidens kvalitet.

Huvuduppgifter för Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin:

  • Kartläggning och analys av hälsoläge, behovsanalys och hälsans bestämningsfaktorer.
  • Metodutveckling, identifiering, utveckling och anpassning av metoder för hälsofrämjande och förebyggande arbete.
  • Utvärdering av riktade hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser, policyförändringar, vårdprogram och riktlinjer.
  • Stöd till implementering av policyer, riktlinjer och program inom folkhälsoområdet.
  • Expertstöd till den politiska ledningen och tjänstemannaorganisationen inom Region Stockholm på uppdrag av Hälso - och sjukvårdsförvaltningen.
  • Systematisk kunskapsspridning.

Vi tillhör Stockholms läns sjukvårdsområde och arbetar på uppdrag av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Region Stockholm. Verksamheten bedrivs vid sju enheter med totalt cirka 90 anställda.

CES är en universitetssjukvårdsenhet och uppfyller de krav på akademisk infrastruktur, kompetens och kvalitet som gäller i det nationella ALF-avtalet.

Inom CES bedrivs folkhälsovetenskaplig forskning och utbildning samt strategiskt folkhälsoarbete. Arbetet sker i nära samverkan med universitet och högskola, särskilt Karolinska Institutet.

Vår bakgrund

Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin etablerades 2012 i samband med att Karolinska institutets folkhälsoakademi överfördes till Region Stockholm (dåvarande Stockholms läns landsting).

Före 2012 hette vi Centrum för folkhälsa och var mellan åren 2005 och 2008 kunskapscentrum för folkhälsa. Innan dess kallades vi Samhällsmedicin. Sedan 1990-talet har vi arbetat med olika folkhälsofrågor.