Tobaksprevention

Region Stockholm stödjer initiativet för ett Rökfritt Sverige 2025. För att nå dit behövs insatser på flera olika nivåer i samhället. Insatserna väntas också bidra till en mer jämlik hälsa i befolkningen och en strävan mot målen i Agenda 2030.

Arbetet inom tobaksprevention syftar till att minska antalet brukare av nikotinprodukter i Stockholms län och ska vara ett stöd för andra aktörer som arbetar mot samma mål.

Region Stockholms tobakspreventiva mål

Region Stockholm arbetar för målet om ett rökfritt Sverige till år 2025, vilket innebär målsättningen om att färre än fem procent av befolkningen då ska vara dagligrökare. Även om andelen rökare i Stockholms län, och i övriga Sverige, sjunker är rökningen är ojämnt fördelad i samhället. Folkhälsorapporten, som ges ut av Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) vart fjärde år, visade år 2019 att dagligrökning var tre gånger vanligare bland personer med kort utbildning än bland personer med längre utbildning. I Stockholms län finns också stora skillnader i antalet rökare mellan olika kommuner och stadsdelar, vilket avspeglar socioekonomiska förhållanden.

För att rökningen ska minska och den jämlika hälsan öka behöver tobakspreventiva insatser erbjudas där behovet är störst.

Socialstyrelsens riktlinjer

Socialstyrelsen har utfärdat riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor. Åtgärder som ska förändra tobaksvanor har hög prioritet. Bland annat rekommenderas kvalificerat rådgivande samtal till vuxna rökare, särskilt för personer med särskild risk på grund av exempelvis sjukdom, funktionsnedsättning eller social sårbarhet. Dessutom finns riktlinjer för rökare som inväntar en planerad operation.

ANDTS-strategin

I mars 2021 överlämnade regeringen ett förslag till förnyad strategi för politiken avseende ANDTS (alkohol, narkotika, dopning, tobak samt spel om pengar) 2021–2025 till riksdagen. Det övergripande målet föreslås vara: Ett samhälle fritt från narkotika och dopning med minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och spel om pengar samt ett minskat bruk av tobaks- och nikotinprodukter.

Det tobakspreventiva arbetet

Det tobakspreventiva arbetet vid CES, Region Stockholm, ska stödja viktiga aktörer som arbetar för att minska rökning i befolkningen, genom kunskapsspridning och stöd till genomförande av preventiva insatser.

Detta sker bland annat genom att:

  • bedriva epidemiologisk bevakning i länet och kartlägga faktorer som påverkar tobaksbruk och skador som uppstår av tobak.
  • utbilda och informera om tobakspreventiva metoder.
  • sammanställa och sprida kunskap om förebyggande insatser som vilar på vetenskaplig evidens.
  • utveckla och utvärdera förebyggande insatser som vilar på vetenskaplig evidens.
  • bidra med expertstöd vid utformning eller implementering av policyer och riktlinjer, samt vid implementering av evidensbaserade insatser.

CES ansvarar också för att driva och utveckla Sluta-röka-linjen, en nationell telefonbaserad tjänst för rökare som vill ha stöd att sluta.