Hälsa Stockholm – en studie om liv och hälsa i Stockholms län

Samhället och människors levnadsvanor förändras. Hur ser vår tids ohälsa ut? Vilka grupper är drabbade och varför? Frågorna är viktiga för att hälso- och sjukvården ska fungera så bra som möjligt, för att skolan ska kunna ge elever förutsättningar för ett friskt liv och för att människor själva ska kunna påverka sin hälsa.

För att besvara frågorna behövs ny kunskap. Därför görs undersökningen Hälsa Stockholm (tidigare kallad Folkhälsa Stockholm), där vi kartlägger levnadsvanor och hälsa i Stockholms län under en längre tid. Undersökningen är också en bas för forskning om bakomliggande orsaker till ohälsa och sjukdom. 

Hälsa Stockholm startade 2002, och enkätundersökningar har genomförts 2002, 2006/2007, 2010, 2014 och 2021. Varje gång genomfördes ett stratifierat slumpmässigt urval, där ungefär 50 000 individer från Stockholms läns alla kommuner och stadsdelar valdes ut.  Mellan 42 och 63 procent av de inbjudna valde att delta, och totalt ingår cirka 142 000 personer i registret. Svarande från tidigare år bjöds in att besvara en ny enkät vid efterföljande enkätundersökningar. Enkätdata har kopplats ihop med registerdata om demografi, socioekonomi och hälsa. 

Hälsa Stockholm genomfördes inte år 2018. Istället gjordes ett extraurval om 50 000 individer till den nationella folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor som Folkhälsomyndigheten genomför.  

Rapporter och Folkhälsokollen

Hälsa Stockholm används för att ta fram rapporter och åskådliggöra folkhälsan på folkhälsokollen (länk). Hälsa Stockholm är en av de huvudsakliga datakällorna för folkhälsorapporten (länk) som ges ut vart fjärde år. 

Studier 

Datainsamlingen Hälsa Stockholm ligger till grund för Stockholms folkhälsokohort (Stockholm Public Health Cohort, SPHC). SPHC utgör grund för flera studier om smärta, psykisk ohälsa, levnadsvanor, sjukfrånvaro samt sexualitet och hälsa. Se publicerade studier under Published studies. För att läsa mer teknisk information om SPHC samt tillgång till data, se Stockholm public health cohort data. 

Kontaktperson: Boel Brynedal, e-post: sphc.ces.slso@regionstockholm.se
Projekttid: 2002, pågående
Huvudansvarig: Henna Hasson, verksamhetschef, CES
Finansiärer: Region Stockholm

Senast ändrad 2023-12-14

Publicerad: 2015-11-13