Vaccinationstäckning och vaccintveksamhet

CES har i uppdrag att stärka Region Stockholms vaccinationsfrämjande arbete genom att tillgängliggöra data om vaccinationstäckning, sprida kunskap om effektiva vaccinationsinsatser samt utveckla en insats som ska stärka det vaccinationsfrämjande arbetet i hälso- och sjukvården.

Målet med projektet är att skapa bättre förutsättningar för en ökad och jämlik vaccinationstäckning i länet. Projektet fokuserar på vaccination mot covid-19, säsongsinfluensa och MPR (mässling, påssjuka och röda hund), samt kikhostevaccin till gravida och vaccin mot HPV (humant papillomvirus). Projektet pågår under år 2022 och 2023.

Vaccinationsdata på Folkhälsokollen

Data om vaccination mot covid-19 finns på Folkhälsokollen sedan tidigare, liksom data om vaccination mot MPR samt säsongsinfluensa för personer 65 år och äldre. Utveckling pågår för att även kunna redovisa vaccination mot HPV.

Kunskap om vad som påverkar vaccinationstäckning

CES sammanställer kunskap om vad som påverkar vaccinationstäckning och om vilka strategier som är effektiva för att öka den. I projektet ingår såväl litteraturöversikter som dokumentation av vårdens och civilsamhällets erfarenheter och behov. CES ska bland annat dokumentera vårdens erfarenheter av vilka olika skäl medborgare har till vaccintveksamhet. Syftet är att kunna ge förslag på insatser som skulle kunna stärka vaccinationsarbetet i de delar av länet där täckningsgraden är låg.

Förstå och bemöta vaccintveksamhet

Den sammanställda kunskapen ligger till grund för en insats som ska stärka länets hälso- och sjukvårdspersonal i det vaccinationsfrämjande arbetet. Insatsen riktar sig till personer inom hälso- och sjukvården inklusive primärvård, psykiatri, elevhälsa och mödravård och ska fånga upp de behov som framkommit under tidigare delar av projektet. Syftet är att stärka medarbetarna i deras arbete med att öka vaccinationsviljan hos personer som av någon anledning tvekar inför att vaccinera sig eller sina barn. Insatsen tas fram i samverkan med andra relevanta aktörer.

Uppföljning av genomförda insatser

Vid behov, och i dialog med beställare och utförare, kommer CES att följa upp Region Stockholms riktade insatser som syftar till att öka vaccinationstäckningen. CES bistår också regionen med lärdomar och expertkunskap från projektets olika delar vid planering av nya vaccinationsinsatser.

Senast ändrad 2023-07-10

Publicerad: 2023-06-15