Utvärdering av Hälsointegratorn, en preventiv insats mot typ 2-diabetes (2022-2026)

Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, CES, har fått i uppdrag att utvärdera hälsoplattformen Hälsointegratorn.

Health Integrator AB driver på uppdrag av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen en digital hälsoplattform, Hälsointegratorn, under år 2022–2025. Plattformen riktar sig till pre-diabetiska personer mellan 50 och 60 år i Stockholms län. Syftet är att förebygga typ 2-diabetes, som ett led i det preventiva arbetet mot folkhälsosjukdomar.

CES har fått i uppdrag att utvärdera interventionen inför en eventuell utökning av användningen. Utvärderingen använder registerdata samt enkäter och intervjuer för att utvärdera om interventionen är generaliserbar vad gäller sociodemografiska faktorer, hur implementeringen upplevs samt kort- och långsiktiga hälsorelaterade effekter. Utvärderingen pågår år 2022–2026.

Kontakt