Hälsosamtal

Under åren 2022–2025 testas så kallade riktade hälsosamtal på utvalda vårdcentraler i Region Stockholm och CES har fått i uppdrag att tillsammans med Akademiskt primärvårdscentrum (APC) utvärdera metoden. Syftet med samtalen är att fånga upp personer med riskfaktorer för ohälsa samt att vägleda till goda levnadsvanor.

Riktade hälsosamtal kommer att jämföras med en kontrollgrupp av vårdcentraler som bedriver vård enligt rutin, men även med en tredje grupp som får i uppdrag att bedriva så kallad opportunistisk screening för riskfaktorer, enligt en modell som CES föreslog i Folkhälsorapport 2019. Målet är att rekrytera sammanlagt 39 vårdcentraler, 13 per grupp, som var och en ska fånga upp cirka 100 patienter mellan 50 och 59 år.

I uppdraget ingår att utvärdera vilka hinder det finns för implementering och vilka effekter de olika arbetssätten får på kostnader, samt vilka effekter arbetssätten får på deltagarnas riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom och typ 2-diabetes. Utvärderingen av kostnader kommer att ske i samverkan med Centrum för hälsoekonomi (CHIS). CES ska lämna sin slutrapport till Hälso- och sjukvårdsförvaltningen under 2025.

Arbetet involverar enheten för implementering och utvärdering, enheten för hälsoläge och vårdbehov och enheten för hälsofrämjande levnadsvanor. Det sker i nära samverkan med APC och CHIS.

Kontakt

Senast ändrad 2023-05-29

Publicerad: 2023-05-26