Rörelseprojektet – strategi för fysisk aktivitet på Stockholm stads förskolor

Nära 4000 barn i 124 förskolor i Stockholms stad medverkade under hösten 2020 och våren 2021 i ett projekt om fysisk aktivitet på förskolan. Projektet har genomförts av Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) i samarbete med Stockholms stads kommunala förskolor.

Fysisk aktivitet spelar en nyckelroll för att främja god hälsa och utveckling i tidig ålder. Världshälsoorganisationen (WHO) rekommenderar att barn ska vara fysiskt aktiva på medel- till högintensiv nivå minst 60 minuter varje dag. Rörelse på denna nivå omtalas ofta som MVPA (moderate to vigorous psysical activity, fysisk aktivitet på medel- till högintensiv nivå). Tyvärr visar flertalet studier att många barn ligger under rekommendationen, både i Sverige och utomlands. Därför behöver det göras mer för att främja barns fysiska aktivitet.

I Sverige går 95 procent av alla barn i åldrarna två till fem år i förskolan. Förskolan i Sverige är i sig en hälsofaktor som bidrar till att barnen utvecklas fysiskt, mentalt och kognitivt. Förskolan är en viktig arena som påverkar barns hälsobeteenden. 

 

Om projektet

Rörelseprojektet undersöker om en strategi för fysisk aktivitet har inverkan på hur mycket förskolebarnen rör på sig. Strategin innehåller till exempel minimitid utomhus och organiserad fysisk aktivitet. Projektet syftar till att bidra till likvärdig och tillräcklig fysisk aktivitet och utevistelse, oberoende av faktorer som storlek på förskolgård, kön eller socioekonomiska förhållanden.

Alla förskolor i projektet har vid studiens start haft sju dagars mätning med accelerometrar, en rörelsemätare som barnen burit på handleden. Samma mätning upprepades sex månader senare. De mätningar som utförts utöver rörelsemätningen är mätningar av barnets vikt, längd, midjemått och greppstyrka med validerade verktyg.

Eftersom projektet pågått under coronapandemin har alla mätningar har utförts utomhus och projektet har haft strikta rutiner vid mättillfällena i linje med Folkhälsomyndighetens rekommendationer kring covid-19.

Ett representativt urval av omkring tio procent av varje stadsdels antal förskolebarn har deltagit i Rörelseprojektet.

Indelning av förskolor

Rörelseprojektet är en interventionsstudie, och de 124 deltagande förskolorna har inledningsvis slumpats (randomiserats) in i en av de två grupperna ”interventionsförskola” eller ”kontrollförskola”. Interventionsförskolor har under cirka sex månader fått ta del av ett aktivitetspaket bestående av bland annat strukturerad pulshöjande aktivitet varje dag.

Kontrollförskolorna har fortsatt sin verksamhet som vanligt under denna period. Genom att ha kontrollförskolor kan man se om aktiviteterna i interventionsförskolorna påverkar barnens fysiska aktivitet.

Målet med interventionen

Målet är att så många barn som möjligt når upp till Världshälsoorganisationens rekommendation om minst 60 minuter av medel- till högintensiv fysisk aktivitet (MVPA) varje dag. Rekommendationen gäller för förskolebarn och självklart både flickor och pojkar. Tyvärr ser man i de allra flesta studier att flickor ligger lägre i MVPA än pojkar.

Genom att följa de aktiviteter som finns med i interventionen tror vi att förskolor kan påverka barnens nivå av MVPA. Förskolan är en mycket viktig del av barnens liv, de flesta barn tillbringar mer av sin vakna tid på förskolan än tillsammans med sina föräldrar under en vanlig vecka.

Utvärdering, resultatanalys och publicering

Under 2021–2022 pågår sammanställning och analys av resultat, och rapporter och vetenskapliga artiklar kommer att publiceras framöver. Övergripande resultat kommer presenteras för Stockholms stads tjänstemän och stadsdelarnas deltagande förskolor.

Förhoppningen är att projektet ska bidra till ökad medvetenhet om vikten av att främja fysisk aktivitet för barns fysiska, mentala och kognitiva utveckling. Det är också en förhoppning att aktiviteterna som ingår i interventionen blir ett stöd i Stockholms stads arbete för en likvärdig förskola där alla barns behov av fysisk aktivitet och utevistelse blir tillgodosedda.