Implementering och utvärdering

För att hälso- och sjukvård ska kunna vara effektiv måste den senaste forskningen och nya policyer, riktlinjer och vårdprogram kunna implementeras på ett bra och säkert sätt. Även implementeringen kräver forskningsbaserade metoder.

Enheten för implementering och utvärdering vid CES har utvecklat ett metodstöd för implementering av nya arbetssätt som kan användas av alla verksamheter i och utanför Region Stockholm. Metodstödet bygger på aktuell forskning om förändringsarbete och implementering och ger konkreta verktyg för implementering av till exempel en riktlinje eller ett nytt arbetssätt.

Utbildning och stöd i implementering

Arbetsgrupper som vill använda metoden kan skicka medarbetare till någon av de öppna utbildningar som CES håller varje år. En sådan utbildning består av fem halvdagar där föreläsningar varvas med övningar. En förutsättning för att delta är att arbetsgruppen har ett aktuellt förändringsarbete på gång, att minst en chef och några medarbetare kan delta och att man kan avsätta tid mellan utbildningstillfällena för att arbeta med sitt projekt och förankra det man planerar i sin organisation. Motsvarande utbildning finns också för faciliterare, som har i uppdrag att stödja implementering och vidmakthållande av förändring i sin organisation.

Aktuella utbildningar hittar du i kalendariet på Folkhälsoguiden (folkhalsoguiden.se).

CES erbjuder också fördjupningsutbildning för personer i Region Stockholm som arbetar med att leda förändring. Under utbildningen lär sig deltagarna hur de systematiskt kan genomföra en förändring samt olika förhållningssätt som är användbara i arbetet.

Dessutom genomför CES enskilda utbildningar för verksamheter som behöver mer stöd med implementeringen eller som inte kan delta i de öppna utbildningarna av andra skäl.

Utvärdering

Utvärdering handlar om att förstå vilka effekter en insats har, hur den har tagits emot av målgruppen och hur den används i praktiken, samt vilka omgivningsfaktorer som påverkar processen. Utvärdering är en nödvändig del av implementeringen, men utvärdering kan också vara ett separat projekt.

Enheten för implementering och utvärdering genomför utvärderingsuppdrag av på uppdrag av andra aktörer i regionen. 

Utvärdering av organiserad prostatacancertestning (OPT)

Regionalt Cancercentrum (RCC) genomför ett pilotprojekt, Organiserad prostatacancertestning (OPT), med syftet att göra prostatacancerdiagnostiken i Region Stockholm mer jämlik, effektiv och träffsäker. Inom ramen för OPT erbjuds samtliga män födda 1972–1974 att testa sig för prostatacancer samt att vid positivt resultat genomgå utredning och behandling som följer ett standardiserat vårdförlopp.

CES har fått i uppdrag att utvärdera pilotprojektet inför beslut om eventuellt breddinförande. Utvärderingen undersöker socioekonomiska skillnader mellan de män som tackar ja och nej till testningen, genom en kvantitativ analys. Vidare används enkätundersökningar och intervjuer för att undersöka hur männen och vårdpersonalen upplever OPT-processens alla steg. Utvärderingen pågår år 2022–2024 och förväntas ge fördjupad kunskap om effekterna och upplevelserna av OPT.

Vill du veta mer?

Kontakta enheten för implementering och utvärdering på CES genom att mejla till implementering.slso@regionstockholm.se.

Senast ändrad 2023-10-13