Utvärdering av Organiserad prostatacancertestning (2022-2024)

Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) har fått uppdraget att utvärdera pilotprojektet Organiserad prostatacancertestning (OPT).

Regionalt Cancercentrum (RCC) genomför ett pilotprojekt, Organiserad prostatacancertestning (OPT), med syftet att göra prostatacancerdiagnostiken i Region Stockholm mer jämlik, effektiv och träffsäker. Inom ramen för OPT erbjuds samtliga män födda 1972–1974 att testa sig för prostatacancer samt att vid positivt resultat genomgå utredning och behandling som följer ett standardiserat vårdförlopp.

CES har fått i uppdrag att utvärdera pilotprojektet inför beslut om eventuellt breddinförande. Utvärderingen undersöker socioekonomiska skillnader mellan de män som tackar ja och nej till testningen, genom en kvantitativ analys. Vidare används enkätundersökningar och intervjuer för att undersöka hur männen och vårdpersonalen upplever OPT-processens alla steg. Utvärderingen pågår år 2022–2024 och förväntas ge fördjupad kunskap om effekterna och upplevelserna av OPT.

Kontakt