SkolmatSverige

SkolmatSverige är ett webbaserat enkätverktyg som ger alla grundskolor och kommuner i Sverige möjlighet att arbeta hälsofrämjande med bra matvanor bland barn och unga. Verktyget hjälper till att utvärdera och utveckla skolmåltidens kvalitet ur ett helhetsperspektiv.

Verktyget är kostnadsfritt och består av flera olika enkäter som värderar olika kvalitetsaspekter. Enkäterna kompletterar varandra och tillsammans ger de en helhetsbild över skolmåltidens kvalitet. Varje besvarad enkät ger en resultatrapport. Resultatrapporterna kan utgöra dokumentation på att skolan jobbar systematiskt för att säkerställa och förbättra skolmåltidernas kvalitet enligt gällande skollag.  

SkolmatSverige erbjuder också rapporter över kommunens samlade resultat. Den som är ansvarig för kommunens skolmåltider kan få en helhetsbild, följa upp och arbeta övergripande med att utveckla kommunens skolmåltidsverksamheter. 

Kartläggning på nationell nivå

Verktyget syftar även till att följa skolmåltidens kvalitet över tid. Genom att använda verktyget bidrar skolor till att samla in data som möjliggör kontinuerlig kartläggning på nationell, regional och kommunal nivå samt vidare forskning.

SkolmatSverige har funnits tillgängligt för alla landets grundskolor sedan mars 2012. Nästan hälften av Sveriges alla grundskolor och mer än fem av tio kommuner har anslutit sig till verktyget sedan start. I nio av tio kommuner finns det minst en grundskola som har använt verktyget.

SkolmatSverige är kommersiellt obundet och drivs av Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) vid Region Stockholm i samarbete med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Folkhälsomyndigheten, Livsmedelsverket, Karolinska Institutet, Jordbruksverket och Skolverket. 

Läs mer på:

SkolmatSverige

Senast ändrad 2023-10-11

Publicerad: 2015-11-18