Unga och den digitala sexuella och reproduktiva vården: sökmönster, preferenser, innehåll och tillgänglighet

God och jämlik sexuell reproduktiv hälsa och rättigheter, SRHR, är en viktig aspekt av folkhälsan där unga lyfts som en särskilt sårbar och prioriterad grupp. I olika delprojekt undersöker och kartlägger CES hur digitaliseringen av SRHR-vård för unga påverkar tillgänglighet, innehåll och vårdkvalitet.

Covid-19-pandemin påskyndade digitaliseringen av SRHR-vård för unga. I dag kan exempelvis receptförskrivning göras över videosamtal, enklare rådgivning ges över chatt och beställningar av test för könssjukdomar klickas hem via 1177.

Fastän studier indikerar att gruppen unga i stor mån tillhör de främsta digitala vårdanvändarna saknas kunskap om skillnader i vårdanvändning inom gruppen, samt inverkan på vården som sådan.

Utgår från jämlikhetsperspektiv

I olika delprojekt undersöks och kartläggs hur digitaliseringen av SRHR-vård för unga i åldrarna 12–29 påverkar tillgänglighet, innehåll och vårdkvalitet. Utvecklingen av vårdnyttjande undersöks över tid, med avstamp i ett jämlikhetsperspektiv där till exempel faktorer socioekonomisk utsatthet och/eller psykiatrisk samsjuklighet utvärderas. För statistiska analyser används region Stockholms administrativa vårdregister och elektroniska journalsystem (TakeCare), samt kompletterande information från nationella register.

I projektet kommer även ungdomars och vårdpersonals uppfattning av tillgänglighet, innehåll och kvalitet av digital SRHR-vård, samt deras preferenser kopplat till vårdform, att undersökas genom kvalitativ metod såsom intervjustudier.

 

Kontakt