Nätverk för hälsa

Nätverk för hälsa vänder sig till personer som arbetar hälsofrämjande och förebyggande inom verksamheter på kommun- eller regionnivå i Stockholms län.

Målgrupp

Målgruppen för Nätverk för hälsa är personer som arbetar förebyggande eller hälsofrämjande på en central befattning i Stockholms län. Det betyder att nätverket är öppet för anställda inom Region Stockholm eller inom kommuner i länet. Det kan exempelvis vara kommunala folkhälsostrateger, samordnare för psykisk hälsa, preventionssamordnare eller hälsoplanerare.

Inom nätverket kommer vi regelbundet presentera data och statistik, från Folkhälsokollen (folkhalsokollen.se), kring hur livsvillkor, levnadsvanor och hälsa fördelar sig och utvecklas över tid i Stockholms län. Därför är nätverkets målgrupp även personer som arbetar med sammanställning av data, uppföljning och utveckling inom Region Stockholm. 

Syfte

Syftet med Nätverk för hälsa är skapa regelbundna träffar för informations- och erfarenhetsutbyte, samordning och vid behov gemensamt utvecklingsarbete kring vissa sakfrågor eller aktiviteter. Det kan handla om exempelvis samordning vid förebyggande och hälsofrämjande insatser, policyfrågor, deltagande i utveckling av preventiva eller hälsofrämjande metoder och strategier. Det kan också gälla seminarier kring kunskapssammanställningar av livsvillkor, levnadsvanor och hälsa samt hur dessa fördelar sig och utvecklas över tid i Stockholms län.

Träffar

Antal: Två till fyra gånger per år.

Tidsåtgång: Cirka två till tre timmar per tillfälle. 

Innehåll: Varje träff utgår från ett tema och innehåller dels en teoretisk presentation, dels ett praktiskt exempel på någon av länets kommuner eller stadsdelars arbete med det temat. Träffen avslutas med en gemensam diskussion.

Deltagande

Det finns inget krav om att delta på ett visst antal träffar, utan du anmäler dig till träffar med innehåll av intresse. Ingår du i nätverket får du information om innehåll via inbjudan per e-post. 

Gå med i nätverket!

Passar du in i målgruppen och vill gå med i Nätverk för hälsa? Eller söker du mer information? Mejla till Lene Lindberg, ansvarig för nätverket, på lene.lindberg@regionstockhom.se

Övrigt

Nätverket administreras av Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) och hette tidigare Nätverket för kommunala folkhälsostrateger, men har från 1 januari 2019 bytt namn med anledning av att målgruppen breddats.

Till personer utanför målgruppen delar vi gärna rapporter och material från våra träffar. Men vi kan inte erbjuda en plats i nätverket.

Ansvarig

Lene Lindberg, psykolog vid enheten för psykisk hälsa på CES.

E-post: lene.lindberg@regionstockhom.se