Hälsa Stockholm 2014

Under november 2014 fick drygt 120 000 stockholmare i åldern 16 år och uppåt en inbjudan att vara med i Hälsa Stockholm 2014. Hälsa Stockholm 2014 är en stor undersökning som genomförs vart fjärde år av Stockholms läns landsting.

Syftet med Hälsa Stockholm 2014 är att ta reda på hur befolkningen i Stockholms län mår. Kunskapen är viktig för många verksamheter i samhället – exempelvis för att hälso- och sjukvården ska bli så bra som möjligt, att utbildningssystemet ska lyckas ge unga förutsättningar till ett friskt liv och att arbetsgivare ska kunna verka för en god arbetsmiljö. Undersökningen ligger också till grund för analyser om orsaker till ohälsa och dess konsekvenser. Undersökningens storlek innebär att resultaten går att redovisa på kommun- och stadsdelsnivå, vilket är värdefullt för kommunernas planering.

Datainsamlingen avslutad

I mitten av mars 2015 avslutades datainsamlingen till Hälsa Stockholm och undersökningen övergick till sammanställning och analys. Under hösten 2015 presenteras resultatet i en ny folkhälsorapport. Tidigare hälsoenkät presenterades i Folkhälsorapport 2011.

Senast ändrad 2023-10-03

Publicerad: 2014-10-30