Södermalmsstudien

En nyligen genomförd studie på Södermalms förskolor i Stockholm visar att barnen rör sig mindre än rekommenderat och att skriftliga rutiner för fysisk aktivitet påverkar hur mycket barnen rör sig på förskolan.

Under 2018-2019 genomförde CES en studie på Södermalms stadsdelsförvaltnings förskolor. Studien visade att strukturella och organisatoriska faktorer på förskolan är kopplade till hur mycket barn rör sig på förskolan. Sådana faktorer är skriftliga rutiner för fysisk aktivitet, som alla pedagoger känner till och praktiserar i sitt dagliga arbete. Opublicerade data från samma studie visar också att de mest aktiva barnen på förskolan hade hälften så många sjukdagar jämfört med de minst aktiva.

I Södermalmsstudien deltog 404 barn i åldrarna 3-5 år från 27 av stadsdelens förskolor. Av dessa barn kunde 337 inkluderas i analyserna. De deltagande barnens genomsnittliga ålder var 4,7 år och 43 procent var flickor. Alla deltagare bar en accelerometer för mätning av rörelsenivå under sju efterföljande dagar.

Förskolebarnen ligger under rekommendationer

Resultaten visar att Södermalms förskolebarn ligger under rekommendationerna om minst 60 minuter medel- till hög intensiv fysisk aktivitet per dag (MVPA; Moderate to Vigerious Physical Activity). Precis som i andra liknande studier nationellt och internationellt ligger flickor lägre i aktivitet än pojkar, även om rekommendationen är minst 60 minuter för båda könen. I studien blev genomsnittet för flickor 49 min MVPA/dag och för pojkar 57 min/dag.

Resultaten visar ett tydligt samband mellan skriftliga rutiner för fysisk aktivitet och nivå av MVPA. Flickors tid i MVPA i förskolor utan skriftliga rutiner låg på 47 min/dag, medan de som går i förskolor med rutiner landade på 55 min/dag. För pojkarnas del var resultatet 54 min/dag respektive 69 min/dag.

Slutsatser från studien

Slutsatser från studien är alltså att skriftliga rutiner och ett gemensamt förhållningssätt till fysisk aktivitet kan ha avgörande betydelse för nivå av fysisk aktivitet och därmed främjandet av barns fysiska och mentala hälsa.

Det är också möjligt att sådana rutiner skulle kunna främja förskolpedagogernas hälsa och minska sjukskrivningar.