Utveckling av Sluta-röka-linjens digitala tjänster

Under hösten 2021 genomförde Sluta-röka-linjen ett projekt för att undersöka användandet av chattfunktionen på sin webbplats. Syftet var att få underlag till att vidareutveckla linjens digitala tjänster.

Inom projektet genomfördes en webbenkät som besvarades av 279 användare. Fler kvinnor än män svarade och de flesta svarande var 18–45 år, få var över 65 år. 40 procent uppgav att de hade psykisk ohälsa och/eller neuropsykiatrisk diagnos. Hälften ville använda chatten för att sluta röka och en tredjedel för att sluta snusa. 30 procent uppgav att de inte skulle ha ringt till SRL om chatten inte fanns och 40 procent var osäkra. I jämförelse med dem som ringt in till linjen var de som svarade på enkäten i högre grad yngre och snusanvändare.

Merparten av de 29 klienter som besvarade fem öppna frågor efter genomförd chatt hade inte använt chatten tidigare. Att kommunicera via en chatt beskrevs som särskilt bra av dem som av olika anledningar inte ville prata i telefon eller inte kunde prata just då. Fördelar som nämndes var att chatten ger möjlighet till betänketid och att det är lättare att ta upp känsliga frågor då man är mer anonym. Då det gällde digitala verktyg generellt hade två tredjedelar en positiv inställning.

Intervjuer med arabisktalande användare

I telefonintervjuer med 50 arabisktalande klienter beskrev många att de ville prata och gärna ha ännu mer personlig kontakt (fysiska möten och videosamtal). En tredjedel av klienterna uppgav att de eventuellt skulle använda en chattfunktion, men merparten ansåg att det skulle ge en mindre personlig kontakt. Cirka en tredjedel var positivt inställda till digitala verktyg, medan ungefär lika många var osäkra. På frågan om de trodde att de skulle ha nytta av en app var majoriteten tveksamma eller negativt inställda.