Information till dig som deltar i studien

Vi vill fråga dig som röker dagligen och har funderat på att sluta, om du vill testa en app i tre veckor. Du behöver inte ha beslutat att du vill sluta röka nu.

Om projektet och varför vi vill att du ska delta

Att sluta röka är det bästa man kan göra för sin hälsa, men det kan vara svårt. Vi vet att det är fler som röker i socialt utsatta områden och det kan också vara svårare att sluta röka. Därför vill vi utveckla en app som kan vara ett stöd när man vill sluta röka eller undvika att börja igen. För att appen ska bli så relevant och användarvänlig som möjligt söker vi efter 100 personer som är villiga att testa den. 

​Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) är ansvarig för studien (forskningshuvudman). CES är en verksamhet inom Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) vid Region Stockholm. Studien genomförs i samarbete med Karolinska Institutet. Etikprövningsmyndigheten har granskat och godkänt studien, diarienummer för ansökan och godkännandet är 2022-00856-01.​ 

Så går projektet till

Du som deltar i studien får använda en app som fortfarande är under utveckling och som är tänkt att vara ett stöd för att sluta röka. Vi vill veta vad du tycker om appen och hur du har använt den.

Du som väljer att delta kommer att få testa appen i tre veckor. Information kring hur du använder appen kommer att registreras under studietiden. Du kommer få svara på två korta enkäter med frågor om hur du upplevde appen. Du kan eventuellt komma att bjudas in till en intervju för att dela med dig av tankar och erfarenheter kring användningen. Intervjun beräknas ta max en timme och kommer att spelas in. Det finns möjlighet att genomföra intervjun med tolk.

Möjliga följder och risker att delta i projektet

Att delta i denna studie innebär inga fysiska risker för dig och kommer inte påverka din vård på något sätt. Om du känner att deltagandet väcker jobbiga känslor kring din rökning kan du få kontakt med en tobaksavvänjare. Om du har frågor kan du kontakta de ansvariga för studien (kontaktuppgifterna finns längst ner i texten).

Det händer med dina uppgifter

Projektet kommer att samla in och registrera information om dig så som till exempel dina svar från enkäten, användardata från appen och intervjusvar. All information kommer att behandlas säkert och förvaras på en server som kräver lösenord. Efter att intervjuerna har skrivits ut i text raderas inspelningarna. Dina svar och dina resultat kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta del av dem. Vid redovisning av resultaten kommer inte du som individ att kunna identifieras. Ingen obehörig kommer att få ta del av dina svar.

Enligt EU:s dataskyddsförordning har du rätt att kostnadsfritt få ta del av de uppgifter om dig som hanteras i projektet, och vid behov få eventuella fel rättade. Du kan också begära att uppgifter om dig raderas samt att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Rätten till radering och till begränsning av behandling av personuppgifter gäller dock inte när uppgifterna är nödvändiga för den aktuella forskningen. Om du vill ta del av uppgifterna ska du kontakta huvudansvarig forskare Joanna Stjernschantz Forsberg (kontaktuppgifterna finns längst ner i texten).

Stockholms län sjukvårdsområde (SLSO) ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter. Om du har frågor om GDPR och hur dina personuppgifter skyddas är du välkommen att kontakta SLSO:s dataskyddsombud. Mejla till gdpr.slso@regionstockholm.se. Om du är missnöjd med hur dina personuppgifter behandlas har du rätt att ge in klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten, som är tillsynsmyndighet.

Så får du information om resultat av projektet

Du kan ta del av resultaten som kommer att publiceras i vetenskapliga artiklar och på www.folkhalsoguiden.se. När studien är avslutad kommer även ett informationstillfälle att ordnas för deltagare och andra intresserade. Du behöver inte ta del av resultaten om du inte vill.

Försäkring och ersättning

Personer som deltar i intervjun omfattas av ett personskadeskydd som täcker direkt resa mellan hemmet och platsen där intervjun sker. Du kan även få ersättning för eventuella resekostnader kopplade till intervjun.

Som tack för ditt deltagande kan du få du ett presentkort upp till ett värde av upp till 700 kronor. Du får värdechecken i slutet av studien.

Deltagandet är frivilligt

Ditt deltagande är frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta deltagandet. Om du väljer att inte delta eller vill avbryta ditt deltagande behöver du inte uppge varför, och det kommer inte heller att påverka din framtida vård eller behandling.

Om du vill avbryta ditt deltagande ska du kontakta den ansvariga för projektet (se nedan).

Kontakt

Huvudansvarig forskare:

Handläggare: