1 Vår verksamhet

CES tillhör Stockholms läns sjukvårdsområde och arbetar på uppdrag av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Region Stockholm.

Förord

Denna årsrapport är en samlad återrapportering för 2022 av Centrum för epidemiologi och samhällsmedicins (CES) uppdrag från Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Region Stockholm.

Covid-19-pandemin pågår fortfarande men läget stabiliseras och det går nu att analysera en del av dess effekter på folkhälsan. Stora delar av CES, liksom många externa samarbetspartners, har under 2022 varit delaktiga i arbetet med Folkhälsorapport 2023 – från statistiker, forskare och experter till kommunikatörer och formgivare.

I folkhälsorapporten analyseras och beskrivs de största folksjukdomarna, riskfaktorerna och våra levnadsvanor i länet, där covid-19-pandemin har haft en stor och plötslig effekt. CES har använt fler datakällor än någonsin i folkhälsorapporten. 

Ett annat stort projekt med sikte på riskfaktorer och levnadsvanor är riktade hälsosamtal, som nu ska prövas i Stockholms län. CES har i uppdrag att utvärdera hälsosamtalen, både vad gäller effekten jämfört med opportunistisk screening och sedvanlig vård och genomförbarheten.

Vi fortsatte också med olika kunskapsutvecklingsprojekt, och kunde exempelvis rapportera nya rön kring cannabis och unga i Stockholms län i en serie om fyra rapporter. Rapportserien togs fram i samarbete med STAD, KTH och KI och lanserades med ett stort seminarium i Landstingssalen som lockade publik från hela länets folkhälsoaktörer.

Vår nyaste enhet för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter har bland annat arbetat med flera projekt riktade till personer som arbetar med barn och unga, både inom vården och skolan.

CES har också arbetat oförtrutet med att bistå Hälso- och sjukvårdsförvaltningen med epidemiologiska kartläggningar för att underlätta planering och prioritering av sjukvården.

CES jobbar för att ”göra mer för fler” enligt Region Stockholms folkhälsopolicy. Vår produktion i sin helhet omfattar mycket mer än detta. Den hittar du på Folkhälsoguiden (www.folkhalsoguiden.se). Trevlig läsning!

Till sist vill vi på CES tacka våra uppdragsgivare och många samarbetspartners för det givande och produktiva arbetsåret 2022. För god och jämlik hälsa i Stockholms län.

 

Henna-Hasson20 beskuren.jpg

 

"Till sist vill vi på CES tacka våra uppdragsgivare och många samarbetspartners för det givande och produktiva arbetsåret 2022. För god och jämlik hälsa i Stockholms län."

Henna Hasson, verksamhetschef på CES

Uppdrag

Minst 76 vetenskapliga artiklar

har CES medarbetare publicerat under året

I 200 olika sammanhang

har CES medarbetare deltagit som experter

Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) bidrar till en god och jämlik hälsa för befolkningen i Stockholms län genom kunskapsutveckling och kunskapsspridning. Vi bedriver folkhälsovetenskaplig forskning och utbildning samt strategiskt folkhälsoarbete.

I detta ingår att vi producerar högkvalitativa analyser och policyrekommendationer om hälsoläget i regionen, om orsaker till sjukdom och ohälsa och om hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser. Vi ger också stöd till effektiv resursanvändning och tillämpning av evidensbaserade metoder i vården och andra välfärdsverksamheter.

I Region Stockholms folkhälsopolicy framgår att alla verksamheter ska ”identifiera behov, utveckla ordinarie processer och vidta åtgärder i strävan att uppnå god hälsa och minskade hälsoklyftor i befolkningen”. CES stöttar verksamheterna genom att bidra med kunskapsunderlag, analys och implementeringsstöd. Forskning genomsyrar allt vårt arbete. I policyn framgår också att ”Region Stockholm är en samlande kraft i länets folkhälsoarbete”, och här har CES en viktig roll.

 

Huvuduppgifter för Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin

 

 • Kartläggning och analys av hälsoläge, behovsanalys och hälsans bestämningsfaktorer.
 • Metodutveckling, identifiering, utveckling och anpassning av metoder för hälsofrämjande och förebyggande arbete.
 • Utvärdering av riktade hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser, policyförändringar, vårdprogram och riktlinjer.
 • Stöd till implementering av policyer, riktlinjer och program inom folkhälsoområdet.
 • Expertstöd till den politiska ledningen och tjänstemannaorganisationen inom Region Stockholm på uppdrag av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen.
 • Systematisk kunskapsspridning.

CES enheter

 • Enheten för verksamhetsstöd och utveckling
 • Enheten för kommunikation
 • Sektionen för hälsofrämjande levnadsvanor
 • Enheten för hälsoläge och vårdbehov
 • Enheten för implementering och utvärdering
 • Enheten för psykisk hälsa
 • Enheten för SRHR (sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter)

Läs mer

Nätverk och samarbeten

CES är ett av flera kunskapscentrum i regionen. Vi samverkar också med myndigheter, andra regioner, kommuner och övriga aktörer inom folkhälsoområdet.

Folkhälsopolicy

CES arbete har sin grund i Region Stockholms folkhälsopolicy, God hälsa och minskade hälsoklyftor i befolkningen.