2 Hälsosamtal

I flera andra regioner är det rutin att bjuda in befolkningen till hälsosamtal. Syftet är att fånga upp personer med riskfaktorer för ohälsa och att vägleda till goda levnadsvanor. I Region Stockholm har konceptet inte prövats tidigare.

CES utvärderar hälsosamtal

Nu testas riktade hälsosamtal på utvalda vårdcentraler och CES har fått i uppdrag att tillsammans med Akademiskt primärvårdscentrum utvärdera metoden i en flerårig studie.

– Vi vet helt enkelt inte om riktade hälsosamtal är en bra metod för att förebygga ohälsa i Region Stockholm. Vårt uppdrag är att ta reda på det, säger Hanna Augustsson, projektledare för studien.

– En viktig del av uppdraget är att försöka nå de personer som har störst behov. När vi bjuder in till hälsosamtal, kommer rätt personer då eller är det bara de som redan är friska och hälsosamma som är intresserade? Hur många med till exempel högt blodtryck kommer vi att fånga upp?

Opportunistisk screening fungerar som kontroll

Hälsosamtalen kommer att jämföras med en kontrollgrupp av vårdcentraler som bedriver vård enligt rutin, men även med en tredje grupp som får i uppdrag att bedriva så kallad opportunistisk screening för riskfaktorer. Den opportunistiska screeningen kommer att ske enligt en modell som CES föreslog i Folkhälsorapport 2019. Tanken är att patienter som kommer till vårdcentralen av andra skäl erbjuds ett undersöknings- och provtagningspaket som motsvarar det som tas vid hälsosamtalen. De erbjuds sedan åtgärder och uppföljning enligt rutin, men inget samlat hälsosamtal.

– Skillnaden mellan hälsosamtalen och den opportunistiska screeningen är hur man kommer till provtagningen, inbjuden eller av andra skäl, och att hälsosamtalet omfattar ett samlat samtal om riskfaktorer och hälsa, säger Hanna Augustsson.

 

Hanna-Augustsson beskuren.jpg

 

”Vi vet helt enkelt inte om riktade hälsosamtal är en bra metod”

Hanna Augustsson, projektledare för studien

Kostnader, arbetssätt och hälsoeffekter ska utvärderas

Målet är att rekrytera sammanlagt 39 vårdcentraler, 13 per grupp, som var och en ska fånga upp cirka 100 patienter mellan 50 och 59 år. I uppdraget ingår att utvärdera vilka hinder det finns för implementering och vilka effekter arbetssätten får på kostnader, samt vilka effekter arbetssätten får på deltagarnas riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom och typ 2-diabetes.

– Vi vet att det är svårt att rekrytera vårdcentraler till den här typen av projekt. Vårdcentralerna får ersättning, men det kan ändå vara svårt för dem att avsätta tid och personal. En viktig del i utvärderingen är hur det fungerar att införa själva arbetssättet. Kan vårdcentralerna jobba så här?

Utvärderingen av kostnader kommer att ske i samverkan med Centrum för hälsoekonomi.

Utvärderingen ska vara klar år 2025

Uppdraget att testa och utvärdera hälsosamtal har arbetats fram under året och blev klart under hösten 2022. Vårdcentralerna kommer att arbeta med samtalen under 2023. Utvärdering och uppföljning efter 6 och 12 månader sker under 2024 och CES ska lämna sin slutrapport till Hälso- och sjukvårdsförvaltningen under 2025. Arbetet involverar enheten för implementering och utvärdering, enheten för hälsoläge och vårdbehov och enheten för hälsofrämjande levnadsvanor. Det sker i nära samverkan med Akademiskt primärvårdscentrum och Centrum för hälsoekonomi.

– Jag hoppas att vi år 2025 kommer att ha ett bra beslutsunderlag till politikerna, där vi kan visa hur de olika arbetssätten fungerar att införa, vilka personer de når, vilka resultat de får för patienterna och vad de kostar, säger Hanna Augustsson.

Längre uppföljning ingår inte i uppdraget men Hanna Augustsson lyfter att man redan nu förbereder för att långtidsuppföljning ska vara möjlig genom register.