Hälsometerns integritetspolicy

Här kan du läsa mer om de data Hälsometern samlar in och hur de behandlas och skyddas. Scroll down for information in English.

Om integritetspolicyn

Den här integritetspolicyn beskriver hur Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) (org.nr. 32100-0016) behandlar dina personuppgifter i Hälsometern. SLSO är en del av Region Stockholm, och är den hälso- och sjukvårdsverksamhet som tillhandahåller plattformen Hälsometern. Plattformen inkluderar, förutom appen Hälsometern, ett webbaserat gränssnitt för administratörer och lagring av information som användare matar in i systemet.

Den här integritetspolicyn redogör

  • de personuppgifter som behandlas 
  • de uppgifter vi kombinerar dina personuppgifter med utanför Hälsometern
  • ändamål för behandling av uppgifterna
  • den lagliga grunden som stödjer behandlingen
  • vilka som kan ha åtkomst till uppgifterna och kan behandla dem
  • var personuppgifterna behandlas
  • dina rättigheter som registrerad, i form av rätt till information, rättelse och radering med mera.

Så används dina uppgifter

Hälsometern drivs och utvecklas av Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES), som är en del av SLSO i Region Stockholm. Vi har i uppdrag att bidra till en god och jämlik folkhälsa genom utveckling och spridning av kunskap.

Med Hälsometern samlar vi uppgifter för att sammanställa statistik om hälsoläget. Personuppgifterna innefattar de svar du lämnar på enkätfrågorna i Hälsometern, de stegdata som samlar in via Hälsometern, ditt personnummer och postnummer, telefonmodell och version av de använda apparna.

Uppgifterna kommer att analyseras av anställda eller anknutna inom Region Stockholm och sammanställas på gruppnivå i rapporter och studier om hälsan i befolkningen. Rapporterna är tillgängliga för allmänheten på www.ces.regionstockholm.se, och sammanställningar av data finns på www.folkhalsokollen.se. Rapporterna och studierna används av Region Stockholm och av stadsdelar och kommuner i Stockholms län, för att planera samhällsförändringar och sjukvård.

Allt analysarbete inkluderar bara de uppgifter som behövs för den aktuella analysen. I analyserna letar vi efter samband som gäller för grupper av människor. Därför presenteras resultaten alltid på gruppnivå där inga enskilda individers uppgifter kan uttydas. Genom att hälsoutvecklingen hos deltagarna följs över tid kommer undersökningen att ge viktiga svar på varför sjukdomar och besvär uppkommer, hur länge de pågår och hur de kan förebyggas. Därför kommer du att bli ombedd att svara nya frågor i Hälsometern varje år.

För att inte fråga mer än nödvändigt kommer dina svar att kompletteras med uppgifter om din hälsa och riskfaktorer som redan finns i register hos Region Stockholm, Statistiska centralbyrån, Socialstyrelsen, Försäkringskassan, Riksarkivet, Plikt- och prövningsverket, Stockholms stad, kvalitetsregister och Karolinska Institutet. Uppgifterna handlar om familj, migration, bostad, boendeområde, socioekonomi, diagnoser, hälsa, vårdhändelser, läkemedelsanvändning, födelseutfall, studie- och mönstringsresultat samt buller- och luftföroreningsnivåer i anslutning till bostaden. Eftersom hälsa påverkas av ärftlighet och familjeförhållanden tas även uppgifter för föräldrar, syskon och barn.

Uppgifterna raderas tio år efter att studien har avslutats.

Vi skyddar dina uppgifter

Det kommer inte framgå vad just du har svarat när undersökningens resultat redovisas. Analyserna görs med så kalla pseudonymiserad data. Det innebär att din identitet ersätts med ett löpnummer. Endast de uppgifter som krävs för den aktuella analysen används.

Dina uppgifter skyddas och behandlas med sekretess och alla som arbetar med undersökningen och data från undersökningen har tystnadsplikt. Sekretessen gäller enligt offentlighets- och sekretesslagen (24 kap. 8 § (2009:400)).

Dina uppgifter skyddas också enligt EU:s dataskyddsförordning (GDPR, 2016/679). Vår lagliga grund för att hantera personuppgifterna, enligt GDPR, är att ändamålet är av allmänt intresse och nödvändigt för statistiska ändamål.

Alla personuppgifter lagras och hanteras på datorer och servrar inom Region Stockholm som skyddas med tvåfaktorsautentisering, och där åtkomst och förändring av data loggas.

Begär ut information om dina personuppgifter

SLSO ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter. Enligt EU:s dataskyddsförordning (GDPR) har du rätt att få en gratis kopia, i form av ett så kallat registerutdrag. Ansökan om registerutdrag måste vara skriftlig och undertecknad av den person som utdraget gäller.

Om du skulle anse att SLSO har behandlat dina personuppgifter på ett sätt som bryter mot personuppgiftslagen, kan du begära att få personuppgifterna korrigerade, blockerade, begränsade eller raderade. Om du är missnöjd med hur dina personuppgifter behandlas har du rätt att ge klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY), som är tillsynsmyndighet.

Personuppgiftsansvarig och dataskyddsombud

SLSO är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter. SLSO är därmed ansvarig för att dina insamlade personuppgifter skyddas enligt tillämpliga lagar och regler.

Kontakt

Om du har frågor kring GDPR och hur dina personuppgifter skyddas är du välkommen att kontakt SLSO:s dataskyddsombud.

E-post: gdpr.slso@regionstockholm.se
Telefon (växel): 08-123 400 00

Om du har frågor om undersökningen syfte så kan du nå representanter på CES.

E-post: halsometern.slso@regionstockholm.se