Hälsa Stockholm 2021

I september får 120 000 stockholmare hem Region Stockholms folkhälsoenkät Hälsa Stockholm i brevlådan. Undersökningen kommer att ge ny kunskap om vår hälsa och våra levnadsförhållanden. Den kunskapen är viktig för att hälso- och sjukvården ska kunna bidra till en så god hälsa som möjligt – för så många som möjligt.


Undersökningen tidigareläggs

Region Stockholm har genomfört folkhälsoundersökningar vart fjärde år sedan 1990. Undersökningarna är en viktig källa till kunskap om befolkningens hälsa och levnadsförhållanden. Den kunskapen är särskilt angelägen nu, eftersom coronapandemin sannolikt haft en stor inverkan på många stockholmares liv och hälsa. Därför tidigareläggs undersökningen. Redan under hösten 2021 skickas nästa folkhälsoenkät ut till 120 000 slumpvis utvalda stockholmare som är födda 2005 och tidigare.

Viktigt underlag till hälso- och sjukvården

Målet med hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Hälso- och sjukvården ska arbeta för att förebygga ohälsa och prioritera de med störst behov av vård.

Underlag från folkhälsoenkäter är en av flera viktiga komponenter för att Region Stockholm ska få kunskap om hälsan i befolkningen och olika faktorer som påverkar hälsan och befolkningens behov, så att hälso- och sjukvårdens förebyggande insatser kan anpassas därefter.

– Informationen om befolkningen som folkhälsoenkäten ger, underlättar att planera vård utifrån behov, bedriva ett förebyggande arbete och att arbeta med riktade insatser där de behövs som mest. Det är därför viktigt att så många som möjligt svarar. Och det gäller särskilt denna undersökning, eftersom vi alla behöver förstå hur pandemin påverkat oss som lever i Stockholm, säger Cecilia Magnusson, verksamhetschef vid Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin som utför undersökningen.

Ställer frågor om covid-19-sjukdom

I Folkhälsoenkäten får man skatta sin egen hälsa och sitt eget mående, och besvara frågor om levnadsvanor. Frågorna i enkäten handlar bland annat om fysisk aktivitet, matvanor, psykisk hälsa, tobaksbruk och alkoholvanor, sjukdomar, skador – och i år även om covid-19.

Coronapandemin kan ha påverkat folkhälsan på flera olika sätt. Genom att tidigarelägga folkhälsoenkäten och även inkludera frågor om covid-19, insjuknande och symtom, vill man öka förståelsen för hur pandemin har påverkat hälsan i befolkningen och hur folkhälsoproblem såsom långtidscovid kan förebyggas.

Region Stockholms folkhälsorapport

Resultat från folkhälsoenkäten redovisas i Region Stockholms folkhälsorapport. Folkhälsorapporten utgör bland annat underlag till budget och verksamhetsplaner inom Region Stockholm som resulterar i insatser eller fördjupade utredningar.

Information om datahantering

Vi skyddar dina personuppgifter och delar aldrig dessa med obehöriga.

Läs mer i vår integritetspolicy >