Integritetspolicy – Hälsa Stockholm 2021

Här kan du läsa mer om de data som samlas in under folkhälsoundersökningen Hälsa Stockholm 2021, och hur de behandlas och skyddas. Scroll down for information in English.

Om integritetspolicyn

Hälsa Stockholm 2021 genomförs av Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES), som är en del av Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) i Region Stockholm (org.nr. 32100-0016). Vi har i uppdrag att bidra till en god och jämlik folkhälsa genom utveckling och spridning av kunskap. Undersökningen administreras av undersökningsföretaget Institutet för Kvalitetsindikatorer.

Den här integritetspolicyn beskriver hur CES behandlar dina personuppgifter i folkhälsoundersökningen Hälsa Stockholm 2021.

Den här integritetspolicyn redogör för

  • de personuppgifter som behandlas 
  • ändamål för behandling av uppgifterna
  • den lagliga grunden som stödjer behandlingen
  • vilka som kan ha åtkomst till uppgifterna och kan behandla dem
  • var personuppgifterna behandlas
  • dina rättigheter som registrerad, i form av rätt till information, rättelse och radering med mera.

De personuppgifter vi behandlar

I Hälsa Stockholm samlar vi uppgifter för att sammanställa statistik om hälsoläget. Personuppgifterna innefattar de svar du lämnar på enkätfrågorna i webbenkäten, pappersenkäten eller i appen Hälsometern, de stegdata som samlar in via Hälsometern, ditt personnummer och postnummer. Om du svarar via Hälsometern inkluderas även telefonmodell och version av de använda apparna.

För att kunna göra en mer heltäckande kartläggning av hälsan, kompletteras de enkätdata vi samlar in med uppgifter om hälsa och riskfaktorer från register hos Region Stockholm, Statistiska centralbyrån, Socialstyrelsen, Försäkringskassan, Riksarkivet, Plikt- och prövningsverket, Stockholms stad, kvalitetsregister och Karolinska Institutet. Uppgifterna handlar om familj, migration, bostad, boendeområde, socioekonomi, diagnoser, hälsa, vårdhändelser, läkemedelsanvändning, födelseutfall, studie- och mönstringsresultat, samt buller och luftföroreningsnivåer i anslutning till bostaden. register. Eftersom hälsa påverkas av ärftlighet och familjeförhållanden tas även uppgifter för föräldrar, syskon och barn.

Så används uppgifterna vi samlar in

Uppgifterna kommer att analyseras av anställda eller anknutna inom Region Stockholm och sammanställas på gruppnivå i rapporter och studier om hälsan i befolkningen. Rapporterna är tillgängliga för allmänheten på www.ces.sll.se, och sammanställningar av data finns på www.folkhalsokollen.se. Rapporterna och studierna används av Region Stockholm och av stadsdelar och kommuner i Stockholms län, för att planera samhällsförändringar och sjukvård.

Allt analysarbete inkluderar bara de uppgifter som behövs för den aktuella analysen. I analyserna letar vi efter samband som gäller för grupper av människor. Därför presenteras resultaten alltid på gruppnivå där inga enskilda individers uppgifter kan uttydas. Genom att hälsoutvecklingen hos deltagarna följs över tid kommer undersökningen att ge viktiga svar på varför sjukdomar och besvär uppkommer, hur länge de pågår och hur de kan förebyggas. För att kunna följa hälsoutvecklingen över tid, kommer vi eventuellt kontakta dig med kompletterande frågor i framtiden.

Uppgifterna raderas tio år efter att studien har avslutats.

Att medverka i undersökningen eller de svar du lämnar i enkäten, kommer inte påverka din personliga vård eller service inom Region Stockholm.

Vi skyddar dina uppgifter

Det kommer inte framgå vad just du har svarat när undersökningens resultat redovisas. Analyserna görs med pseudonymiserade data. Det innebär att din identitet ersätts med ett löpnummer. Endast de uppgifter som krävs för den aktuella analysen används.

Dina uppgifter skyddas och behandlas med sekretess och alla som arbetar med undersökningen och data från undersökningen har tystnadsplikt. Sekretessen gäller enligt offentlighets- och sekretesslagen (24 kap. 8 § (2009:400)).

Dina uppgifter skyddas också enligt EU:s dataskyddsförordning (GDPR, 2016/679). Vår lagliga grund för att hantera personuppgifterna, enligt GDPR, är att ändamålet är av allmänt intresse och nödvändigt för statistiska ändamål.

Alla känsliga personuppgifter lagras och hanteras på datorer och servrar inom Sverige som skyddas med tvåfaktorsautentisering.

Under vissa specifika förutsättningar kan uppgiftsminimerat och pseudonymiserade personuppgifter delas med andra. Detta gäller framför allt forskningsprojekt där den ansvariga forskaren kan visa att de har tillräcklig informationssäkerhet, samt där etiktillstånd för den föreslagna forskningen finns. Ett litet antal personer som har besvarat Hälsa Stockholm 2021 har rapporterat till oss att de efter detta blivit kontaktade av olika aktörer som vill erbjuda lån, presentkort eller varor. Vi vill försäkra alla deltagare om att vi inte har delat kontaktuppgifter eller andra personuppgifter med sådana aktörer. Efter en intern utredning har vi också dragit slutsatsen att det inte skett ett läckage av kontaktuppgifter från denna undersökning. Det faktum att några respondenter i årets undersökning plötsligt blivit kontaktade av olika aktörer har därmed inget sammanhang med denna undersökning. 

Begär ut information om dina personuppgifter

SLSO ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter. Enligt EU:s dataskyddsförordning (GDPR) har du rätt att få en gratis kopia, i form av ett så kallat registerutdrag. Ansökan om registerutdrag måste vara skriftlig och undertecknad av den person som utdraget gäller.

Om du skulle anse att SLSO har behandlat dina personuppgifter på ett sätt som bryter mot personuppgiftslagen, kan du begära att få personuppgifterna korrigerade, blockerade, begränsade eller raderade. Om du är missnöjd med hur dina personuppgifter behandlas har du rätt att ge klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY), som är tillsynsmyndighet.

Personuppgiftsansvarig och dataskyddsombud

SLSO är ansvariga för behandlingen av personuppgifter inom CES. Enkätundersökningen administreras av undersökningsföretaget Institutet för Kvalitetsindikatorer (www.indikator.org). Indikator är SLSOs personuppgiftsbiträde och har skyldighet att följa samma lagstiftning som SLSO, samt de instruktioner som SLSO gett om personuppgiftsbehandlingen.

Kontakt

Frågor om GDPR

Om du har frågor kring GDPR och hur dina personuppgifter skyddas är du välkommen att kontakt SLSO:s dataskyddsombud.

E-post: gdpr.slso@sll.se
Telefon (växel): 08-123 400 00

Frågor om undersökningen

Om du har frågor om undersökningens syfte, kan du kontakta representanter på CES.

E-post: folkhalsoenkat.slso@sll.se