Goda förutsättningar för standardiserade vårdförlopp

SVF-koordinatorer har en nyckelroll i arbetet med standardiserade vårdförlopp (SVF) inom cancervården. I en ny utvärderande studie beskriver koordinatorer från Region Stockholm att det finns goda förutsättningar att arbeta med SVF. Men visst motstånd från kollegor och resursbrist utmanar arbetssättet.

Arbetssätt för att förbättra cancervården

Standardiserade vårdförlopp (SVF) initierades av regeringen och Sveriges kommuner och landsting 2015. Syftet är att förbättra cancervården genom att korta ledtider och minska regionala skillnader.

Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) har fått i uppdrag att följa, stödja och utvärdera implementeringen av standardiserade vårdförlopp. I ett nytt faktablad beskrivs utvärderingens resultat utifrån SVF-koordinatorers perspektiv.

 

Ny tjänst för att stötta arbetet

I samband med att standardiserade vårdförlopp infördes tillsattes så kallade SVF-koordinatorer för att stötta arbetet. Koordinatorerna har en viktig roll och deras uppgifter innefattar bland annat administrering, strukturering, samverkan och att säkerställa att vårdförloppen följs utan onödig väntan. För att hantera den rollen ges en utbildning av Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland (RCC).

I faktabladet från CES får SVF-koordinatorer från Region Stockholm berätta om sin syn på standardiserade vårdförlopp som arbetssätt, och om sin egen roll i det arbetet.  

 

Goda förutsättningar men visst motstånd

De intervjuade koordinatorerna förklarar att det generellt sett finns goda förutsättningar att arbeta med standardiserade vårdförlopp. Till grund för det ligger bland annat en, övervägande bra, utbildning från RCC och ett gott samarbete med andra aktörer på sjukhusen såsom medicinska sekreterare, chefer och läkare.

En utmaning var att SVF-koordinatorernas arbetsuppgifter inledningsvis var för vagt beskrivna för andra medarbetare. Dessutom upplevde koordinatorerna ett visst motstånd till standardiserade vårdförlopp, från annan sjukvårdpersonal. Motståndet grundar sig i att arbetssättet ibland anses vara ett tidsbestämt projekt, och därför nedprioriteras.  


En positiv syn

Koordinatorerna själva har en positiv syn på standardiserade vårdförlopp eftersom det kan gynna patienterna – men samtidigt finns en osäkerhet om arbetssättet kan etableras på sikt, med tanke på den generella resursbrist som finns inom vården.

Publicerad 2019-09-06

Kontakt

ces.slso@sll.se